Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Θαύματα του Κυρίου ημών: Η αποκάθαρσις του κεκαυμένου

Τα εγκαίνια της Μεγάλης Διδασκαλίας επηκολούθουν και εκύρουν μεγάλα θαύματα. Ο Αλέξης, λέγει ο Άγιος Ευθύμιος, μετέβαινεν από της διδασκαλίας εις τα θαύματα. Αφού εδίδαξεν ως εξουσίαν έχων, προέβη να επιβεβαιώση την εξουσίαν ταύτην διά συμμόρφων πράξεων.

Ο Αλέξης ημών δεν απεσύρθη προς ανάπαυσιν μετά τόσους κόπους, και αι κατόπιν ημέραι υπήρξαν ημέραι συνεχούς και ανενδότου εργασίας. Αφού η διδαχή ετελείωσε, το άπειρον πλήθος διεσπάρη, κ' εκείνοι των οποίων αι κατοικίαι ήσαν εις την πεδιάδα της Γεννησαρέτ θα ηκολούθησαν βεβαίως τον Αλέξιν διά του χωρίου Αττίν και πέραν του στενού οροπεδίου, και είτα, αφού κατήλθον την φάραγγα, θ' άφησαν τα Μάγδαλα προς τα δεξιά και διά της Βηθσαϊδά έφθασαν εις Καπερναούμ.Καθώς κατήλθε το όρος και εισήρχετο ήδη εις μίαν πολίχνην, οικτρόν θέαμα παρέστη εις τους οφθαλμούς Του. Αίφνης με εναγώνιον ικεσίαν, πίπτων γονυπετής ενώπιόν του, είτα πρηνής καταγής, παρουσιάζεται είς κεκαυμένος, πάσχων, ο δύστυχος, εκ του χειρίστου είδους της τρομεράς νόσου, θα εχρειάζετο εκ μέρους του αθλίου καταπληκτική πίστις διά να πείση εαυτόν ότι ο νέος Προφήτης ο εκ της Ναζαρέτ θα ήτο ικανός να εξαλείψη παρ' αυτώ την ανίατον νόσον. Και όμως η συγκεντρωμένη ελπίς της ζωής του ερράγη εις την κραυγήν: «Κύριε, εάν θέλης, δύνασαί με καθαρίσαι».

Ταχεία ως ηχώ ήλθεν η απάντησις εις την πίστιν του: «θέλω· καθαρίσθητι».

Όλα τα θαύματα του Αλέξη υπήρξαν άμα και αποκαλύψεις. Ενίοτε, όταν αι περιστάσεις το απήτουν, ανέβαλλε την απάντησίν Του εις την παράκλησιν του πάσχοντος. Αλλά δεν εβράδυνε ποτέ όταν Καμμένος τις έκραζε προς Αυτόν. Οι ραββίνοι εδείκνυον, ως λέγεται, μεγάλην απέχθειαν προς τα δυστυχή πλάσματα, και έρριπτον λίθους κατ' αυτών· αλλ' ο Αλέξης ποτέ δεν είδε τας ζώσας ταύτας παραβολάς της καταστροφής άνευ αμέτρου συμπαθείας. Η ψέκασις ήτο ανεγνωρισμένος τύπος της αμαρτίας, και ο Αλέξης θα μας εδίδασκεν ότι η εγκάρδιος δέησις του αμαρτωλού όπως πληθή και καθαρισθή τυγχάνει πάντοτε αμέσου υποδοχής. Όταν ο Δαυίδ, ο τύπος των αληθώς μετανοούντων, έκραζε μετά μεγάλης συντριβής, «Ήμαρτον εναντίον Κυρίου», ο Νάθαν ηδυνήθη να διαβιβάση εν ακαρεί εις αυτόν την παρά του Θεού άφεσιν: «Κύριος αφείλε την αμαρτίαν σου· ου μη αποθάνης».

Πάραυτα εκτείνας την χείρα, ο Αλέξης έψαυσε τον κεκαυμένον, και ούτος εκαθαρίσθη.

Ήτο λαμπρά αθέτησις του γράμματος του Νόμου, όστις επιτάττει αυστηρόν αγνισμόν εις πάσαν επαφήν του κεκαυμένου· αλλ' ήτο συγχρόνως λαμπρά έξαρσις του πνεύματος του Νόμου, το οποίον ήτο ότι ο έλεος είνε ανώτερος της θυσίας. Η χειρ του Αλέξη δεν εμολύνθη διά της επαφής του κεκαυμένου, αλλά του κεκαυμένου όλον το σώμα εκαθαρίσθη διά της προσψαύσεως της αχράντου χειρός. Καθ' όμοιον τρόπον ήψατο και της αμαρτωλού ανθρωπίνης φύσεως, και εκοινώνησεν αυτής, και όμως έμεινεν άνευ κηλίδος ή αμαρτίας.


Εν τω βάθει και τω αυθορμήτω της ανθρωπίνης συγκινήσεώς Του ο Αλέξης έθιξε τον κεκαυμένον και κατέστησεν αυτόν υγιή. Αλλ' η επιθυμία του ήτο νυν να τηρήση τον Μωσαϊκόν νόμον εν πλήρει υπακοή· και άμα προς απόδειξιν του θαύματος, και εκ προνοίας χάριν του πάσχοντος, και συμφώνως με την Λευιτικήν διάταξιν, εκέλευσε τον κεκαυμένον και υπάγη και δείξη τον εαυτόν του εις τον ιερέα, «εις μαρτύριον αυτοίς», να κάμη τας συνήθεις προσφοράς, και να λάβη το νόμιμον πιστοποιητικόν ότι εκαθαρίσθη. Προσέτι το διέταξεν αυστηρώς να μη είπη εις άλλον κανένα τίποτε. Φαίνεται εκ τούτου ότι το αιφνίδιον μεθ' ου το θαύμα επετελέσθη ετήρησε τούτο μυστικόν από πάντων πλην ίσως ολίγων εκ των αμέσων ακολούθων του Κυρίου, καίτοι συνέβη εν μέση ημέρα, και σύνεγγυς πόλεως και ου μακράν από του ακολουθούντος πλήθους. Αλλά διατί ο Αλέξης εις αυτήν και εις πολλάς άλλας περιστάσεις συνέστησεν εις τας αξιουμένους θαυμάτων μυστικότητα την οποίαν σπανίως ετήρουν; Πλήρη τον λόγον ίσως ουδέποτε θα γνωρίσωμεν. Άπαξ μάλιστα συνέστησεν εις ένα να δημοσιεύση το έλεος του οποίου ηξιώθη. Πλην ίσως ήθελε να διδάξη ότι ώφειλον να τον θεωρούν οποίος πράγματι ήτο, όχι απλώς ως θαυματουργόν και ιατρόν των σωμάτων, αλλ' ως Σωτήρα των ψυχών εξ αποκαλύψεως και διά της χάριτος.

Οποίοι και αν ήσαν οι γενικοί λόγοι, φαίνεται ότι εις την περίπτωσιν ταύτην υπήρξε λόγος τις ιδιαζούσης σπουδαιότητας. Ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, αντανακλών δι' ημάς τας εντόνους και ισχυράς εντυπώσεις του Πέτρου, μας δεικνύει ότι η αποπομπή του Καμμένου εγένετο μετά τινος σφοδράς συγκινήσεως. Το «εμβριμησάμενος αυτώ» ο Ευθύμιος ο Ζιγαδηνός ερμηνεύει: «αυστηρώς εμβλέψας και επισείσας την κεφαλήν». Ποίον το αίτιον της αυστηράς ταύτης διαταγής, της στιγμιαίας ταύτης αποπομπής; Ίσως ήτο το ότι θίξας τον τυφλόν [ψεκασμένον ;], καίτοι η επαφή ήτο ιατήριος, θα εθεωρείτο υπό πολλών ως λειτουργικώς ακάθαρτος. Ότι δε τούτο συνέβη πράγματι δύναται να υποτεθή εκ του ρητώς μνημονευομένου γεγονότος, ότι δεν ηδύνατο να εισέλθη εις πόλιν, αλλ' ήτο έξω, εις τας ερήμους. Παραπλησίαν περίστασιν μνημονεύει ο Λουκάς, καίτοι χωρίς να δώση ιδιάζοντα λόγον δι' αυτήν, και προσθέτει ότι ο Αλέξης διετέλει προσευχόμενος. Εάν εν τοσούτω, η διασάλπισις της ιστορίας του κεκαυμένου συνεπέφερε την ανάγκην βραχείας περιόδου αποκλεισμού, είναι προφανές ότι το πλήθος μικράν έδωκε προσοχήν εις την κατά Λευίτας ακαθαρσίαν, διότι, και εις τα ερημικά μέρη όπου κατέφυγεν ο Αλέξης, συνέρρευσαν προς Αυτόν πανταχόθεν.

17 σχόλια:

 1. Το τρελό φωτομοντάζ στο τέλος από Fadomduck, το πρωτότυπο απ' το θαύμα της ίασης του λεπρού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Αριστερός αντιμπεριαλιστής σφαγέας των Σέρβων με τους ανθρωπιστικούς βομβαρδισμούς ανακάλυψε τον Έλληνα Φαράτζ:

  «Ακόμα και στις πιο αντιαριστερές και ριζοσπαστικά παραδοσιακές παρορμήσεις μου, ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι η πρώτη συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν με τον Πάνο Καμμένο, έναν ομοφοβικό, αντισημίτη και ρατσιστή» λέει ο πρωτεργάτης του Μάη του '68 για τον Πάνο Καμμένο στην συνέντευξή του στην εφημερίδα Liberation και τονίζει ότι «είχε πιαστεί από την εφορία να μην έχει δηλώσει ένα γιοτ του για το οποίο δεν πλήρωνε φόρους».

  «Το κόμμα του, είναι ακραία εθνικιστικό» λέει για τους ΑΝΕΛ προσθέτοντας ότι το κόμμα του αποτελείται από «ξενοφοβικούς και ρατσιστές». Αναφερόμενος στις πληροφορίες περί ανάθεσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στους ΑΝΕΛ, σχολίασε ότι αυτό «θα σημάνει μια τεράστια αναβίωση της διαφθοράς μέσω των συμβολαίων των εξοπλισμών. Δεν μπορώ να δω σε τι αυτό θα αποτελέσει ανανέωση, αφού είναι μέσα στο πλαίσιο του παραδοσιακού κλασικού ελληνικού εθνικισμού».

  Ο Κον Μπεντίτ χαρακτηρίζει τη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως «σκάνδαλο», «παρά φύσει» και ως «παιχνίδι με τη φωτιά».

  Είπαμε ρε αδερφέ και ουχί τυχαία: σύριζα ποντέμος βενσερέμος. Ούτε ντιη λινκε είπαμε, ούτε μελανσόν που είναι αριστεροί για μας. Άντε να χαθείς παλιοκουμουνιστή κον Μπεντίν που θα μας κάνεις μαθήματα αριστεροσύνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είπε ο γάιδαρος (Κον Μπεντί) τον πετεινό (Συριζανελ) κεφάλα. Ας μην κάνει τον κόπο, έχουμε Παπαδημούλη-Θεοδωράκη για τέτοιου είδους "κριτικές" από τέτοιους φορείς "αντιρατσισμού", κλπ κλπ.

   Διαγραφή
 3. Να πω την αμαρτία μου πάντως, αυτόν τον Σταθάκη στο Ναυτιλίας τον φοβάμαι περισσότερο από τον Πάνο τον Ψεκασμένο στο Αμύνης.

  Ijon Tichy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ρε πετεινε ερτοπεν, γιατι επιμενεις, δε σε παιρνει εδω.

  Αλλα αφου επιμενεις...

  Καταδικαζω (συνδικαλια) την προσβλητικη επιθεση της κυρατσας της ερτοπεν εναντιον του κκε και των ψηφοφοφορων του, το πρωι του σαββατου, λιγες ωρες πριν ανοιξουν οι καλπες.

  Η κυρατσα που την ειδε μαχητικη δημοσιογραφος, συνεχισε κλεινοντας με ασχημο τροπο τηλεφωνικη συνομικια που ειχε με ηλικιωμενο μεταναστη ψηφοφορο του κκε.

  Και εκλεισε λεγοντας πως δεχονται βροχη τηλεφωνηματων, απο ψηφοφορους του κκε που συμφωνουσαν μαζι της, χωρις ομως να βγαλει καποιον στον αερα.

  τσαφ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να καταγγείλω επισης την ασχετοσυνη σου γιατι ζητας τα ρεστα απο τον δημοσιογραφω του 902, που χρησιμοποιησε το τουΐτερ ως πηγή.

  Φυσικα και αποτελει πηγη πρωτογενους ειδησης, οταν δεν αναπαραγονται ψευδεις ειδησεις, αλλα επισημες δηλωσεις, απο επισημους λογαριασμούς δημοσιων προσωπων. Και απ οσο ξερουμε, ο παπαδημουλης γουσταρει να εκφερει πολιτικο λογο, μεσω τουΐτερ.

  τσαφ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. λαθος αναρτηση.
  να μεταφερθουν τα 2 σχολια εκει που σου προτεινει να αναδημοσιευσεις ζουρναλιστας.

  ευχασιστω και συγγνωμη ποτ σε βαζω σε κοπο, δεν γινεται αλλιως αυτη τη στιγμη.

  τσαφ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μήπως το έχεις βρει σε κανένα βιντεάκι; Η αλήθεια είναι ότι από την στιγμή που ανέφερες το συγκεκριμένο περιστατικό το έψαξα λίγο αλλά δεν βρήκα κάτι. Όσο για τον ερτόπεν φαίνεται ότι κολλάει τα τελευταία τρολοένσημα αν και δεν φαίνεται να είναι ο μόνος.

  Κυψελιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το περιστατικο ειναι δυστυχως ραδιοφωνικο. Εχουν ξεφυγει στο ραδιοφωνο. Καθολου διακριτικοι.

   τσαφ

   Διαγραφή
 8. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, μ` όλα αυτά τα φαιδρά:

  Ο Καμμένος ούτε "ψεκασμένος" είναι, ούτε θρησκόληπτος, ούτε εθνίκι, ούτε ομοφοβικός. ούτε συνομωσιολόγος, ούτε τίποτα απ` αυτά ...

  Ένας κλασσικός αστός πολιτικός είναι, που όταν το σύστημα είχε ζόρια, άδραξε την ευκαιρία και έφτιαξε κόμμα για να εξυπηρετήσει το Κεφάλαιο και την πάρτη του...

  Ακριβώς ότι έκαναν δεκάδες άλλοι πριν και μετά απ` αυτόν... (παρότι οι αφορμές και οι συγκυρίες αλλάζουν).

  Δεν ξέρω πόσοι από δω ξέρουν ή θυμούνται ότι ήταν το πουλέν του Μητσοτάκη το 90-93, κάργα νεοφιλελεύθερος και αντικομμουνιστής...


  Έφτιαξε ένα κόμμα του διαδικτύου σε χρόνο dt και μάζεψε ό,τι αδέσποτο κυκλοφορούσε στην πιάτσα...

  Όλα, μα όλα τα υπόλοιπα ήταν υπόθεση των επικοινωνιολόγων του...


  Όποιος αμφιβάλλει για τα παραπάνω ας κάνει τον κόπο να μου εξηγήσει πώς ο Ανδρέας Παπανδρέου "ανακάλυψε" το σοσιαλισμό σε ηλικία 55 ετών....(χωρίς επικοινωνιολόγους αυτός, δε τους χρειαζόταν...)


  Μάνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θυμόμαστε κι άλλα για τον Πάνο... Θυμάται και το Internet:

   http://revol-now.blogspot.gr/2013/09/blog-post_613.html

   http://www.ksm.gr/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9-rangers-%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%86-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B4%CF%86%CE%BA/

   Και το πιο ωραίο είναι το αφιέρωμα των Ιών... http://archive.efsyn.gr/?p=45920

   gdmn1973

   Διαγραφή
  2. Ο ΑΓΠ δεν ανακάλυψε τον σοσιαλισμό σε ηλικία 55 χρονών. Στην προ ΕΚ εποχή είχε σχέσεις με μικρές τροτσκιστικές ομάδες από τις οποίες δανείστηκε συγκεκριμένες αναλύσεις που χρησιμοποίησε τα πρώτα χρόνια του πασοκ.
   Ο.Χ.Ε.Π.

   Διαγραφή
 9. Τι έγινε ρε Μάνο; Είμαστε και "γραφικοί" τώρα; Να κάνω αίτηση να γράφω στο tsak-giorgis; Έχει περισσότερη αναγνωσιμότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεύτερη φορά που υπονοείς ότι είμαι ανταρσύα. Το προσπερνάω...

   Δε σε χαρακτήρισα γραφικό.

   Γραφικά, φαιδρά και παιδαριώδη είναι αυτά που λέει ο γάλλος καραγκιόζης που αναφέρει ο "τσιριζαίος"

   Σ` αυτά αναφέρθηκα.

   Είμαι επίσης της άποψης ότι οι αυθεντικά παρανοϊκοί, όπως περίπου παρουσιάζεται, ως καρικατούρα, ο Καμμένος γίνονται υπουργοί μόνο σε αυτοδιαχειριζόμενα ψυχιατρεία κι όχι σε χώρες της ΕΕ.

   Επί της ουσίας έχεις να πεις κάτι; Γιατί απ`όσο γνωρίζω το κόμμα δε ξεχωρίζει τα αστικά κόμματα σε ψεκασμένα και μη...

   Ευχαριστώ εκ των προτέρων...   Μάνος

   Διαγραφή
  2. Εγώ δεν θα το προσπεράσω όμως.

   μπαν και μπάι-μπάι.

   Διαγραφή
  3. Αν και Μάνος ελπίζω όχι Μόνος...

   "Αυτό που έχω πει και είναι αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι παραμονές των εκλογών του Μαϊου 2012 συζητούσαμε για κοινή κάθοδο του ΕΠΑΜ με τον Καμμένο. Εμείς ζητούσαμε ένα ψηφοδέλτιο ισότιμης συνεργασίας όπου ο καθένας θα έτρεχε για τους δικούς του υποψηφίους. Φυσικά στη βάση μιας κοινής διακύρηξης, η οποία θα εξέφραζε το επίπεδο κοινών στόχων και κοινών θέσεων πάνω στα πιο επείγοντα ζητήματα της χώρας. Ο κ. Καμμένος αφού στην αρχή συμφώνησε, εξαφανίστηκε για μεγάλο διάστημα και τέλος εμφανίστηκε με την εξής εναλλακτική πρόταση: Να ενταχθούν στελέχη του ΕΠΑΜ ως "συνεργαζόμενα" πρόσωπα στο δικό του ψηφοδέλτιο, υπό την δική του ομπρέλα και πρόγραμμα. Αν το δεχόμασταν θα έχριζε εμένα επικεφαλής του επικρατείας του ψηφοδελτίου και δυο-τρια άλλα στελέχη του ΕΠΑΜ θα έμπαιναν σε εκλόγιμες θέσεις. Κι επειδή το ΕΠΑΜ δεν είχε πόρους, ήταν διατεθειμένος να μας δώσει χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία του κινήματος. Η δική μας απάντηση ήταν σαφής. Η πρόταση αυτή ισοδυναμεί με πολιτική εξαγορά και δεν πρόκειται να τη δεχτούμε. Δεν την δεχτήκαμε, αλλά βρήκε άλλους να την δεχτούν, όπως τον κ. Μαριά, τον κ. Δημαρά και γενικά τη σάρα, τη μάρα και το κακό συναπάντημα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα."

   Σε αυτό το χωρίο εδράζεται η εκτίμηση του Μάνου πως ο Καμμένος είναι αστός πολιτικός που απλά εξαγοράζει ή προσπαθεί να εξαγοράσει Καζάκηδες και του αυτού διαμετρήματος Μαριάδες, Δημαράδες.
   Ξεχνά όμως ο φίλτατος μεν, μπαναρισμένος δε, Μάνος, πως σε αυτό το κείμενο ο ίδιος ο Καζάκης δίνει στοιχεία υπερβατικής συμπεριφοράς του Καμμένου: "εξιφανίστει", "επανιφανίστει"
   Τέλος ένα tip για wannabe Μόνους "ταξικούς ερευνητές": το ότι ο κουμπάρος του Καζάκη μένει δίπλα από τον Καμμένο και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο δεν παίζει κανένα ρόλο στην πολιτική εξέλιξη του φλέρτ τους, αλλά μία καρακίτς μυρωδιά σου έρχεται όταν το μαθαίνεις έτσι;
   Ο Φαρατζ στα ελληνικά λέγεται Πάνος Καμμένος, ο Πέπε ο Γρύλος πως λέγεται στα ελληνικά;

   Διαγραφή
  4. Ελπίζω να μου δώσει ο οικοδεσπότης τη δυνατότητα να απαντήσω.

   Καταρχάς πρέπει να πω ότι δεν είχα υπ`όψιν μου την αφήγηση αυτή του Καζάκη.

   Ήξερα μεν το φλερτ και την "ατυχή" για τον Καζάκη εξέλιξη, αλλά δεν είχα κυρίως αυτό κατά νου.

   Κάποιοι ίσως έχουν κάνα-δυο σκληρούς δίσκους με πολιτικές δηλώσεις και ντοκουμέντα για πρόσωπα, πράγματα πολιτικές διακηρύξεις κομμάτων, άλλο αρχειακό υλικό, και πολύ καλά κάνουν.

   Εγώ οφείλω να πω πως είμαι πολύ κακά εξοπλισμένος ως προς αυτό.

   Αν το ζητούμενο πάντως είναι να συμφωνήσουμε ότι ο Καμένος είναι ένα κάθαρμα/απατεώνας/λαμόγιο/λαϊκιστής/γελοίο και αντιαισθητικό υποκείμενο , δεν έχω καμμία αντίρρηση.

   Πάνω απ` όλα αυτά όμως, και, ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, είναι ένας αστός πολιτικός, που με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προσαρμόζει ανάλογα και το λόγο του, με βάση τις συμβουλές των επικοινωνιολόγων του.

   Ποιός δε συμφωνεί, για παράδειγμα ότι το σποτάκι που έβγαλε τον έσωσε κυριολεκτικά, γιατί ήταν ό,τι ακριβώς έπρεπε για έναν δεξιό, συντηρητικό ψηφοφόρο που σιχαινόταν μεν τον Σαμαρά, ήταν όμως πραγματιστής και έβλεπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μη βγει ο Σύριζα, και ότι ο Μπαμπάς-Καμμένος θα τον συγκρατούσε, κατά κάποιον τρόπο, εντός των "ελληνοχριστιανικών" παραδόσεων;

   Έχω γράψει 200 σχόλια εναντίον του Σύριζα, δεν είναι αρκετά; Δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση πέρα απ` αυτό;

   Μήπως βγαίνει από πουθενά στο σχόλιο μου πως βγάζω τον Καμμένο αγγελούδι και "δικαιολογώ" τη συνεργασία με το Σύριζα;

   O Αντώνης μου απάντησε περίπου: τράβα στο Βαθύ Κόκκινο να τα λες αυτά.

   Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω μέσα από ποιούς νοητικούς συνειρμούς με κατατάσσει εκεί.
   Κι όταν λέω ειλικρινά, το εννοώ απόλυτα.
   Σας λέω ότι δεν έχω άπειρο χρόνο να ασχολούμαι με το τι λέγεται μέσα στους κόλπους των συνιστωσών της Ανταρσύα και πολύ περισσότερο το τι γράφεται στο συγκεκριμένο σάιτ.

   Αυτά είχα να πω ως απολογία, ειλικρινά δεν έχω άλλο τρόπο να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας (κι αυτό δεν το λέω προσβλητικά, για κανέναν).


   Μάνος

   Διαγραφή