Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Πάμε όπως στην Πάτρα, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι, την Ικαρία...

Στις 30 Νοέμβρη η Καισαριανή ψηφίζει δήμαρχο κομμουνιστή

Την επανάληψη της ψηφοφορίας στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Καισαριανής για την ανάδειξη δημοτικών αρχών την Κυριακή 30 Νοέμβρη μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων Ηλία Σταμέλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Καισαριανής και του Γ. Κοντόσταυλου της «Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής», ανακοινώνει η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν της υπ. αριθμ. 15/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε λάβει την τρίτη θέση και είχε τεθεί εκτός β' γύρου για μόλις μία ψήφο. Η παράταξη είχε από την αρχή ενημερώσει ότι θα καταθέσει ένσταση, υποστηρίζοντας ότι στην καταμέτρηση ψήφων του α' γύρου υπήρξαν ψηφοδέλτιά της που καταμετρήθηκαν κακώς ως άκυρα. 
Οικοδόμος30 Νοεμβρίου - εκλογές στον Δήμο Καισαριανής

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
α. Των άρθρων 29 και 51 του Ν. 3852/2010 ««Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Του άρθρου 132 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών » ( ΦΕΚ 57 Α΄/15-3-2012 ).

2. Την με αριθμ. 450/2014 και την διορθωτική αυτής με αριθμ. 496/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες ανακηρύχτηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων του Δήμου Καισαριανής για την ανάδειξη των Δημοτικών αρχών της 18ης Μαΐου 2014 και των τυχόν επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014.

3. Την με αριθμ. 864/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 18ης και των επαναληπτικών 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη δημοτικών αρχών στον Δήμο Καισαριανής.

4. Την με αριθμ. 15/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η με αριθμ. 864/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διατάσσεται η επανάληψη της ψηφοφορίας στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Καισαριανής μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων των συνδυασμών «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

5. Το με αριθμ. πρωτ. 37723/2.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Ότι η επανάληψη της ψηφοφορίας στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Καισαριανής του Νομού Αττικής για την ανάδειξη δημοτικών αρχών για το υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής περιόδου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων των συνδυασμών «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί με τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία.

Η παρούσα με φροντίδα του οικείου Δήμου να τοιχοκολληθεί στα δημοσιότερα μέρη αυτού και να κοινοποιηθεί στους επικεφαλής των δύο συνδυασμών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ηλιόπουλη για όλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου