Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΤΡΟΛΟΚΤΟΝΟ: Από το ισχύον Καταστατικό του ΚΚΕ

Το ισχύον Καταστατικό του ΚΚΕ ψηφίστηκε από το 96% των μελών του κόμματος και το 95% των μελών της ΚΝΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Η συγκρότηση και η λειτουργία του ΚΚΕ στηρίζονται στην αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, που αποτελεί αναντικατάστατο συστατικό στοιχείο του επαναστατικού χαρακτήρα του.

Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός σημαίνει εσωκομματική δημοκρατία, συγκεντρωτική καθοδήγηση, ενιαία δράση στην εφαρμογή των αποφάσεων με συνειδητή πειθαρχία.

Με βάση το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό δεν επιτρέπεται η δημιουργία και δράση οργανωμένων ομάδων μέσα στο Κόμμα, διότι υπονομεύουν την ιδεολογική - πολιτική - οργανωτική ενότητά του, τη δημοκρατική λειτουργία του και την αποτελεσματικότητα στη δράση.

Βασικά στοιχεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού είναι:

α) Η ένταξη της λειτουργίας και δράσης όλων των Οργανώσεων του Κόμματος κάτω από ένα καθοδηγητικό κέντρο -την Κεντρική Επιτροπή- που είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο για την περίοδο μεταξύ των Συνεδρίων.

β) Η υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων από τα παρακάτω όργανα, Οργανώσεις και μέλη του Κόμματος.

γ) Η συνειδητή κομματική πειθαρχία και υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία. Σε περίπτωση διαφωνίας, όσοι διαφωνούν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν χωρίς όρους την απόφαση της πλειοψηφίας.

δ) Η αιρετότητα και ανακλητότητα όλων των καθοδηγητικών οργάνων και των μελών τους. Η τακτική και έκτακτη λογοδοσία στις Οργανώσεις και τα Σώματα που τα εκλέγουν. Η συστηματική ενημέρωση των Κομματικών Οργανώσεων για τις αποφάσεις τους.

ε) Η συλλογικότητα ως ανώτατη αρχή της κομματικής καθοδήγησης, όρος απαραίτητος για την ενότητα, την ενιαία και αποτελεσματική δράση του Κόμματος και όλων των Οργανώσεών του, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, την ανάπτυξη της δραστηριότητας και πρωτοβουλίας των μελών του Κόμματος. Στο Κόμμα δεν μπορεί να υπάρχουν μονοπρόσωπες αποφάσεις που να υποκαθιστούν τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων.

Στο πλαίσιο της συλλογικότητας αναπτύσσεται η προσωπικότητα και προσφορά κάθε μέλους του Κόμματος.

στ) Η ισότητα όλων των μελών του Κόμματος ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

ζ) Ο έλεγχος, η κριτική και αυτοκριτική ως απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή των αποφάσεων και την ανάπτυξη της δράσης, τη γενίκευση της πείρας, την αντιμετώπιση αδυναμιών και τη διόρθωση λαθών, τη διαπαιδαγώγηση, το δυνάμωμα της συνειδητής κομματικής πειθαρχίας.

Η κριτική και αυτοκριτική ασκείται μόνο μέσα στα αρμόδια όργανα και ΚΟΒ του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7

Το μέλος του ΚΚΕ αντιπροσωπεύει το Κόμμα παντού όπου βρίσκεται, ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας του. Διακρίνεται για την αγωνιστική του στάση, την ταξική αλληλεγγύη στους συναδέλφους του, για το ήθος του και την υπεύθυνη στάση του στην εργασία, στην οικογένεια, συνολικότερα στη ζωή του.

Το μέλος του ΚΚΕ δεν μπορεί να έχει το ίδιο ούτε να ανέχεται να υπάρχουν προνόμια από τη συμμετοχή στο Κόμμα. Όλα τα μέλη του Κόμματος έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8

Το μέλος του Κόμματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Να συμμετέχει στις συνελεύσεις της ΚΟΒ που ανήκει και να πληρώνει τη συνδρομή του. Να παίρνει μέρος προσωπικά στη συζήτηση, στη λήψη αποφάσεων και στην πρακτική δουλειά της Οργάνωσής του. Να συμβάλλει στην επεξεργασία της πολιτικής του Κόμματος με τον προβληματισμό και την πείρα από την πρακτική του δράση. Να εφαρμόζει τις αποφάσεις της ΚΟΒ και των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του απόψεις.

Να προβάλλει στους εργαζόμενους την πολιτική και ιδεολογία του Κόμματος. Να συμβάλλει στη στερέωση και διεύρυνση των δεσμών του με τους εργάτες και τους άλλους εργαζόμενους, στη διαφώτιση και την οργάνωσή τους στον τόπο δουλειάς, στη γειτονιά.

Να είναι μέλος στο σωματείο του ή σε άλλης μορφής λαϊκή μαζική οργάνωση και να δρα πρωτοπόρα, με βάση την πολιτική του Κόμματος.

Να μελετά και να διαδίδει το «Ριζοσπάστη», την ΚΟΜΕΠ και τα άλλα έντυπα του Κόμματος, για να μπορεί να προβάλλει την ιδεολογία και πολιτική του, να την υπερασπίζεται από τις διαστρεβλώσεις, τη συκοφαντία, τον αντικομμουνισμό, την άδικη κριτική. Να φροντίζει διαρκώς για τη γνώση της κοσμοθεωρίας του μαρξισμού - λενινισμού, για τη βελτίωση του ιδεολογικού - μορφωτικού και πολιτικού του επιπέδου, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνει με συνέπεια τον πρωτοπόρο ρόλο του, να αγωνίζεται με σταθερότητα, να παλεύει αποφασιστικά και με αδιαλλαξία ενάντια στην αστική ιδεολογία και πολιτική, στις κάθε είδους παρεκκλίσεις από τη θεωρία του μαρξισμού - λενινισμού, στον οπορτουνισμό.

Να αγωνίζεται δραστήρια για την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ενότητα του Κόμματος, να τηρεί και να υπερασπίζεται το Καταστατικό και τις αρχές του.

Να αναπτύσσει την εσωκομματική δημοκρατία και να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε παραβίαση των κανόνων λειτουργίας, την επανάπαυση, την ιδιοτέλεια, την οικογενειακότητα και τον τοπικισμό. Να αντιμετωπίζει αποφασιστικά κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της κριτικής ενάντια σε κάθε τι που προκαλεί ζημιά στο Κόμμα και δυσκολεύει την ελεύθερη έκφραση γνώμης και, ανεξάρτητα από πρόσωπα, να απευθύνεται γι' αυτό στα κομματικά όργανα έως την Κεντρική Επιτροπή.

Να προσελκύει στο ΚΚΕ νέα μέλη, να συμβάλλει ακούραστα για το οργανωτικό δυνάμωμα και την κομματική οικοδόμηση, ιδιαίτερα στα μεγάλα εργοστάσια και τους άλλους χώρους δουλειάς, με τη διαρκή βελτίωση των μεθόδων της κομματικής δουλειάς.

Να περιφρουρεί το Κόμμα από τις επιθέσεις των κάθε λογής αντιπάλων του, αναπτύσσοντας την επαναστατική επαγρύπνηση. Να υπερασπίζεται παντού, πάντοτε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς υποχωρήσεις, τα ιδανικά και τους σκοπούς του Κόμματος. Να περιφρουρεί το Κόμμα στην πρακτική του δουλειά, στην ανάκριση, στο δικαστήριο και τη φυλακή και να υπερασπίζεται σταθερά τις αξίες και τον υψηλό τίτλο του μέλους του ΚΚΕ.

Υποχρέωση του κομματικού μέλους είναι να ασκεί, ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του που απορρέουν από το Καταστατικό του Κόμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΑΡΘΡΟ 30

Το ΚΚΕ διαθέτει μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφώτισης.

Ο «Ριζοσπάστης», όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι η καθημερινή εφημερίδα του Κόμματος, μαζικός οργανωτής και καθοδηγητής. Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την έκδοση και τις γενικές κατευθύνσεις του και ορίζει τη Διεύθυνση και τη Συντακτική του Επιτροπή. Ο «Ριζοσπάστης» προβάλλει και υπερασπίζεται την ιδεολογία και την πολιτική του ΚΚΕ. Προβάλλει και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα των εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος. Ενημερώνει ολόπλευρα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Η «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» (ΚΟΜΕΠ) είναι το θεωρητικό - πολιτικό περιοδικό του Κόμματος, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή που ορίζεται από την ΚΕ.

Το ΚΚΕ μπορεί να δημιουργεί ή να συμμετέχει σε άλλα κεντρικά ή περιφερειακά έντυπα και ηλεκτρονικά -ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά- μέσα ενημέρωσης. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τους όρους, τα πλαίσια και τις επιδιώξεις του ΚΚΕ σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Ορίζει τους υπευθύνους, τις διευθύνσεις και τις συντακτικές επιτροπές αυτών των μέσων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 39

Τα μέλη του Κόμματος, που εκλέγονται ή τοποθετούνται με απόφαση του Κόμματος σε νομοθετικά Σώματα, σε αντιπροσωπευτικά ή άλλα αιρετά όργανα και γενικά στους θεσμούς του αστικού κράτους, εφαρμόζουν την πολιτική και τις αποφάσεις του Κόμματος, είναι αφοσιωμένα στην υπόθεση της εργατικής τάξης και της υπεράσπισης των συμφερόντων της, υπερασπίζονται με συνέπεια γενικότερα τα λαϊκά συμφέροντα.

Για να προταθούν κομματικά μέλη να αναλάβουν καθήκοντα σε αυτές τις θέσεις, πρέπει να παίρνεται η γνώμη της ΚΟΒ και των οργάνων που ανήκουν.

Η θέση αυτή είναι στη διάθεση του Κόμματος. Τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος μπορούν να τους τοποθετούν σε άλλον τομέα δουλειάς ανάλογα με τις ανάγκες του Κόμματος.

Οι μισθοί, αποζημιώσεις, συντάξεις ή άλλα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη θέση τους είναι έσοδα του Κόμματος και διατίθενται σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 42

Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται από τις συνδρομές των μελών και την οικονομική δουλειά τους, από οικονομικές εξορμήσεις, προαιρετικές εισφορές, δωρεές ή κληρονομιές.

Επίσης, έσοδα που ανήκουν στο Κόμμα είναι και οι μισθοί, οι συντάξεις, οι αποζημιώσεις που παίρνουν τα εκλεγμένα ή εξουσιοδοτημένα από το Κόμμα μέλη του σε θεσμούς του αστικού κράτους, όπως και η χρηματοδότηση από τη συμμετοχή του Κόμματος μέσω των εκλογών σε αυτούς τους θεσμούς.

Το Κόμμα μπορεί να αναπτύσσει επιχειρηματική οικονομική δραστηριότητα, με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητάς του να ενημερώνει, ιδεολογικά και πολιτικά το λαό για τις θέσεις του, να αναπτύσσει τη μαζική πολιτική διαφωτιστική του δραστηριότητα στα πλαίσια της προώθησης της πολιτικής του.

ΑΡΘΡΟ 46

Τα επαγγελματικά στελέχη του Κόμματος στηρίζονται οικονομικά με ποσό που δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο μισθό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Το ίδιο ισχύει για τα μέλη του Κόμματος που εργάζονται στον τεχνικό ή βοηθητικό μηχανισμό του Κόμματος, στο «Ριζοσπάστη», στην ΚΟΜΕΠ, σε άλλα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο εκδοτικό του Κόμματος.

71 σχόλια:

 1. Όποιος ΠΑΠΑΡΑΣ έχει ερωτήσεις, ας κοπιάσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Τα επαγγελματικά στελέχη του Κόμματος στηρίζονται οικονομικά με ποσό που δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο μισθό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

  Το ίδιο ισχύει για τα μέλη του Κόμματος που εργάζονται στον τεχνικό ή βοηθητικό μηχανισμό του Κόμματος, στο «Ριζοσπάστη»"

  Γκεγκε, "ατομικές συμβάσεις εργασίας" παπαρολόγοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό ψηφίστηκε από 96% των μελών του ΚΚΕ.

   Κατά συνέπεια:

   1. Όποιος δε συμφωνεί και είναι μέλος του κόμματος τηρεί τους κανόνες του ΔΣ.
   2. Όποιος δεν συμφωνεί, είναι μέλος του κόμματος και δεν τηρεί τους κανόνες του ΔΣ, διαγράφεται.
   3. Όποιος δεν συμφωνεί και δεν είναι μέλος του κόμματος να το πει στη μαμά του.
   4. Όποιος ξανακάνει "κιχ" για το θέμα εδώ μέσα έχει άμεσο permanent ban.
   ----

   Διαγραφή
  2. Προς άθλιο και γλοιώδες υποκείμενο με το ταιριαστό προσωνύμιο "Βάτραχος":

   1. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος, οπαδός ή ψηφοφόρος του ΝΑΡ. Τον προκαλώ να αποδείξει τον ισχυρισμό περί "ναρίτη."
   2. Δεν έγραψα ποτέ για "τέλμα του ΚΚΕ" όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο προφανής συγγραφής του λίβελλου της Νέας Σποράς (Ρουφιάνων).

   Ιδού τι έγραψα. Ο λίβελλος της Νέας Σποράς Ρουφιάνων αναγκάστηκε άλλωστε ο ίδιος να το αναπαράγει, για να το διαστρεβλώσει βεβαίως μετά:

   "Οι έλληνες κομμουνιστές έχουν κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό μια δύσκολη και επώδυνη γνώση, που είναι απαραίτητη για το δυσκολότατο στοίχημα της επανεκκίνησης της ιστορίας του 21ου αιώνα μετά το μακροσκελές τέλμα των δεκαετιών που προηγήθηκαν. Το ΚΚΕ, συνάμα, λειτουργεί ως ένας πολύτιμος για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα φορέας αυτής της γνώσης και της εμπειρίας που ήταν η προϋπόθεσή της, ένας υποδοχέας της πραγματικής πολιτικής σκέψης για τις γενιές του μέλλοντος."
   http://leninreloaded.blogspot.com/2013/10/blog-post_9905.html

   Ας γυρίσει στον καμπινέ απ' τον οποίο βγήκε κι ας τραβήξει το καζανάκι, που μιλάει ο διαδικτυακός αλήτης για διαδικτυακή αλητεία....

   Διαγραφή
  3. Η λέξη τέλμα, για όσους γνωρίζουν ελληνικά και όχι νεοσπορίτικα, αναφέρεται άμεσα στην φράση "δεκαετιών που προηγήθηκαν", εννοείται διεθνώς, και όχι στο ΚΚΕ, το οποίο αντιθέτως εγκωμιάζεται ρητά.

   Αυτά για τον "βάτραχο", που προστέθηκε στην νέα γενιά χαφιέδων....

   Διαγραφή
  4. ο προφανής συγγραφής του λίβελλου = ο προφανής συγγραφέας του λίβελλου της Νέας Σποράς (βγάζει μάτι και αυτό και οι προθέσεις του στο www.phorum.gr).

   Διαγραφή
  5. Στο οποίο ήδη παραβιάζει τον ρόλο του ως συντονιστή χρησιμοποιώντας το forum για ασαφών κινήτρων προσωπική στοχοποίηση και διαρροή προσωπικών στοιχείων (όπως και στο "Νεα Σπορά) με αστείο μανδύα "νομιμοποίησης"...

   Αμφότερα ποινικά αδικήματα, παρεμπιπτόντως.

   Διαγραφή
  6. Φαίνεται να εξεπλάγη ο σπιούνος. Θα μου πεις, στη Σχολή Μανιαδάκη-Τυρίμου "Η Νέα Σπορά" έχουν συνηθίσει να δρουν ύπουλα και πισώπλατα και με μεθόδους "πες πες κάτι θα μείνει..."

   Μεγάλος δάσκαλος ο Γκαίμπελς, ε "βάτραχε";

   Διαγραφή
  7. "Μεγάλος δάσκαλος ο Γκαίμπελς, ε "βάτραχε";"

   Και πριν αλέκτωρ λαλήσαι...

   "Στηριζω Βατραχο !
   Με τι καρδια ρε Μαγγανά στην Καλαμάτα μπήκες
   και έσπασες τις φυλακες και έβγαλες τους Χίτες

   Γεια σας Ταγματασφαλίτες Xωροφύλακες και Χίτες
   http://patriotismos.wordpress.com/"

   Συγχαρητήρια στη Νέα Σπορά, επίσημη προτίμηση των οπαδών των Ταγμάτων Ασφαλείας....

   Διαγραφή
  8. Πωωωωωωωω!!!!!!

   "από panos292 » 1 λεπτό πρίν

   Bατραχε εχεις την αμεριστη εθνικοσοσιαλιστικη μου υποστηριξη σε αυτη τη διαμαχη
   "Wherever you are, work and stand, you must be the carrier of our Idea." Reinhard Heydrich
   http://www.nseurope.org/Greek/Index.htm"

   Διαγραφή
  9. Το "φραξιονισμός" με πόσα "φασισμός" γράφεται;

   Διαγραφή
  10. Λίγα με το βάτραχο μη σας γαμήσω τη μάνα σας

   Διαγραφή
  11. Καταλαβαίνεις γιατί δημοσιεύεσαι νομίζω...

   Διαγραφή
  12. Σκίστους Αντώνη τους παλιοφασίστες τους νεοσπορίτες που έρχονται να κάνουν τους καμπόσους κι είναι η πρώτη επιλογή του κάθε νοσταλγού του Χίτλερ.

   Διαγραφή
  13. Κανένα σκίσιμο, δεν συντρέχει λόγος.

   Διαγραφή
  14. Ρε Χαοτικέ, δεν πας να κάνεις το μόνο σωστό πράμα που έκανε ο φύρερ σου, δηλαδή να τινάξεις τα μυαλά σου στον αέρα; Άντε πια, γκανιάσαμε με τα μπαστάρδια των ναζί.

   Διαγραφή
 3. 81-2001 ...20 χρονια στο κομμα ΤΑ ΕΖΗΣΑ στην πραξη !!!
  Ποτε μου δεν διανοηθηκα ΑΠΑΞ και εβγαινε αποφαση απο την ΚΟΒα ,ανωτερο οργανο ,Συνεδριο κλπ να παω ΕΝΑΝΤΙΑ ,να μην την σιγονταρω ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ να γινει πραξη ,να απεχω ,να την κανω μ ελαφρα σε μια γωνια να μην φαινομαι κλπ ....ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΧΑ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ μ αυτην !!

  {Ετσι υπαρχει πιθανοτητα να ΝΙΚΑ ενα συνολο εθελοντων στρατιωτων με ΚΟΙΝΟ σκοπο και στοχο και οχι με μπαχαλα , σκορποχωρια και "συνιστωσες"- διαλυτες}

  Αλλα και ΠΟΤΕ δεν με εμποδισε κανενας ΠΡΙΝ βγει μια αποφαση ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΚΑΤΕΒΑΖΕ Η ΓΚΛΑΒΑ μου !!!! Αν δεν επειθα κι αποφασιζαν αλλιως οι σφοι ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ και ΜΟΥΓΚΑ !!
  "Ιδιαιτερες" παρεουλες και ομαδουλες ΔΕΝ επεδιωξα ΠΟΤΕ ...ΟΛΟΙ οι Συντροφοι μαζι τα πιναμε ,μαζι παλευαμε ,μαζι γιορταζαμε και ολοι μαζι τρεχαμε να συμπαρασταθουμε σε οποιον συντροφο το ειχε αναγκη .Επισης το τι συζηταγαμε εκει δεν μαθαινε ΟΥΤΕ η μανα μου ,ΟΥΤΕ η συντροφισσα της ζωης μου μετα .
  ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ κοντα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ....γιατι με "π@ρδες αυγα δεν βαφονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ήθελα να δω πόσο είναι διατεθειμένοι ορισμένοι να εκτίθενται για άγνοια, ανοησία, μπουρδολογία και αλλότριους στόχους.

   Ως συνήθως, διαπίστωσα ότι είναι ΑΠΕΙΡΑ διατεθειμένοι.

   Και ότι εγώ δεν έχω άπειρο χρόνο να παραλαμβάνω μπούρδες.

   Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του λοιπόν, στο Ίσκρα του, στην Αγγελική Κώττη του, και όπου αλλού πληρώνεται για να σπάζει νεύρα (κατά το "Νευροσπάστης"). Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις πλέον εδώ για το κακόβουλο του σχολιασμού των Μακοτακοκαλλιγουλοχορτατωδύστροπων και το πλήρως έωλο και αβάσιμό του, δεν χρειάζονται περισσότερες.

   Διαγραφή
 4. Προλάβετέ τους !

  http://www.dailymotion.com/video/xl10jj_the-troll-hunter-%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB_creation?start=0

  Γιώργος-Σ.
  (Γιώργος Παύλα Σίγμα Κεφαλαίο Τελεία)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Τόνυ": Permanent ban (εσκεμμένη διαστρέβλωση πραγματικότητας γύρω από ΚΕ)

   Διαγραφή
 5. "δεν υπήρξα ποτέ μέλος .....ΝΑΡ". Εγω θυμάμαι από μνήμης ποστ σου του 2012 νομίζω στο οποίο ψέγεις τον εαυτό σου γιατί ψήφισες το 2000 ,όταν ήσουν κάπου που δεν μπορούσες να έχεις 100% κατόπτευση του πολιτικού πεδίου, ΜΕΡΑ, μετωπικό σχήμα στο οποίο μετείχε τότε το ΝΑΡ

  Land down under the bridge

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ψήφισα ΜΕΡΑ στις εκλογές του 2000, αγνοώντας καν την ύπαρξη του ΝΑΡ (ήμουν στρατιώτης). Δεν είχα ποτέ την παραμικρή οργανωτική σχέση με τον ΝΑΡ, δεν έχω πάει ποτέ σε ομιλία του ΝΑΡ, δεν έχω ποτέ συνυπογράψει πρωτοβουλία του ΝΑΡ.

   Το θεωρείς κάτι άλλο από εσκεμμένη συκοφαντία να αποκαλούμαι "πρώην Ναρίτης";

   Θέλω απάντηση. Εγώ απάντησα.

   Διαγραφή
  2. Ασ' το, Land under the bridge. Don't bother. Κατάλαβα...

   Διαγραφή
  3. Και να είχες ψηφίσει ΝΑΡ κάποτε, γιατί θα έπρεπε αυτό να αποτελεί ψόγο για σένα; ΟΚ, δεν είναι καλή παράταξη και το ΚΚΕ είναι καλύτερη. Δεκτό. Αλλά αυτό σημαίνει μόνο ότι κατάλαβες ότι κάτι ήταν λάθος ή δε σου ταίριαζε και πήγες σε κάτι που είναι σωστό. Στην τελική, όλοι μας κάποιες φορές κάνουμε επιλογές που αργότερα δε μας εκφράζουν. Ας σου φανεί αστείο το παράδειγμα, αλλά θα σου πω ότι εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν τσιμπημένη με ένα συμμαθητή μου που τελικά κατέληξε να φτιάξει ένα ηλίθιο συγκρότημα και να είναι αραχτός στις καφετέριες τρώγοντας τα έτοιμα του πατέρα του. Τώρα που τα ξανασκέφτομαι αυτά γελάω με το πώς σκεφτόμουν τότε. Άντε λοιπόν βρε Αντώνη, μη χαλιέσαι! Να είσαι καλά, δυνατός και προχώρα και μη μασάς!

   Διαγραφή
  4. Δεν είναι θέμα ψόγου. Είναι θέμα εσκεμμένης συκοφαντίας με σαφείς στόχους απ' τη σφηκοφωλιά του φραξιονισμού.

   Ορίστε τι γράφει εισαγωγικά το γλοιώδες υποκείμενο, καθιστώντας σαφέστατο ποιος είναι ο σκοπός του:

   "Ξεχωριστή θέση στη μπλογκόσφαιρα και ιδιαίτερα στο κομμάτι εκείνο που τάσσεται υπέρ της σημερινής ηγεσίας του ΚΚΕ, έχει, από πλευράς αναγνωσιμότητας κι αναγνωρισιμότητας τουλάχιστον, η σελίδα του XXXXXXXX http://leninlreloaded.blogspot.com

   Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναπαράγει πιστά τις κατευθυντήριες γραμμές του Κόμματος, χρησιμοποιώντας μάλιστα και ένα νέο είδος ηθικής που συναντήσαμε και στην πρόσφατη διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου μέσα από τις σελίδες του Ριζοσπάστη με μία σειρά επιθέσεων απέναντι σε επιστολογράφους."

   Διαγραφή
  5. Χέστους και μη δίνεις σημασία. Ξερά σκατά στον τοίχο δεν κολλάνε κι όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρι.

   Διαγραφή
  6. Ρε τα ποντίκια που είναι κατατρεγμένα κι αδικημένα (νεοσπορίτες), ρε την άτιμη την "ηγεσία"!
   Το Red River πολλές φορές ξέχεζε όλους αυτούς (ειδικά "Εργατικο" "Αγώνα") τώρα που το θυμάμαι. ΕΑ/ΝΣ/ΝΣπάστης είναι ένα τρίπτυχο που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το ΚΚΕ, η κατάσταση είναι σοβαρή με αυτούς και θα κάνουν κι άλλα, ο ΕΑ τελευταία είχε λίγο ξεφτίσει αλλά εδώ είμαστε, για το Νευροσπάστη (μου έρχεται στο νου το "ΚΚΕ εσ." με το όνομα) κάνω και πιο δυσοίονες σκέψεις.

   Διαγραφή
  7. Όταν οι νεοσπορίτες γράφουν:
   " τάσσεται υπέρ της σημερινής ηγεσίας του ΚΚΕ",
   πρέπει να διαβαστεί ως:
   "τάσσεται σήμερα υπέρ του ΚΚΕ"
   μια και η "ηγεσία" του έχει προκύψει από συνέδριο, κλπ κλπ...
   Το επισημαίνω γιατί σιχαίνομαι τον βιασμό της γλώσσας και της λογικής....

   Διαγραφή
  8. απαράδεχτα πράγματα
   ειχα στείλει γραμμα στο ριζοσπαστη που διαφωνουσα με ορισμένα ζητήματα
   ο αντώνης το δημοσίευσε και ανταλλάχθηκαν σχόλια από κάτω σε απόλυτα πολιτισμένο τόνο με όσους ξεκινούσαν από καλοπροαίρετη βάση.

   Γενικά "σκατά να φάνε" οι καλοθελητές, που θα μιλήσουν για ηθική

   Διαγραφή
 6. καταρχήν χαίρομαι που επιβεβαιώνεις ότι θυμάμαι καλά. ΝΑΡιτης είναι μόνο το μέλος του ΝΑΡ και πρώην ΝΑΡίτης μόνο το πρώην μέλος του ΝΑΡ. αυτά είναι απαραίτητα για να υπάρχει συνεννόηση και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. άρα ναι είναι συκοφαντία να αποκαλείσαι πρώην Ναρίτης. επενέβην όμως γιατί έγραψες και "ψηφοφόρος του ΝΑΡ". Ο "ψηφοφόρος του ΝΑΡ" είναι κάτι πιο χαλαρό και πάντως ΔΕΝ είναι Ναρίτης, ωστόσο ήθελα να υπάρχει σαφήνεια, γιατί εσύ έγραψες , το επαναλαμβάνω, ότι δεν ήσουν ούτε "ψηφοφόρος του ΝΑΡ"

  θέλω να γράψω επίσης ότι η δική μου παρατήρηση δεν είναι υποστηρικτική βατράχων και νεοσποριτών . αυτά που γράφουν είναι πεπαλαιωμένα, τραβαν τους κομμουνιστές προς τα πίσω . το ΚΚΕ κάνει μια γενναία προσπάθεια "επιστροφής στο Λένιν" και πρέπει να το υποστηρίξουμε

  land down under the bridge

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλιστα. Μου κάνεις τη χάρη να τοποθετηθείς και για αυτό:

   "Ο συγγραφέας του άρθρου παίρνει ως αφορμή ένα κείμενο του XXXXXXXX (ιδιοκτήτη του leninreloaded) στο οποίο ο ίδιος μιλάει για ιδεολογικό τέλμα στο οποίο βρισκόταν το ΚΚΕ τις τελευταίες δεκαετίες και το οποίο τώρα ξεπερνά."

   Σε σχέση με το τι πραγματικά έγραψα;

   ""Οι έλληνες κομμουνιστές έχουν κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό μια δύσκολη και επώδυνη γνώση, που είναι απαραίτητη για το δυσκολότατο στοίχημα της επανεκκίνησης της ιστορίας του 21ου αιώνα μετά το μακροσκελές τέλμα των δεκαετιών που προηγήθηκαν. Το ΚΚΕ, συνάμα, λειτουργεί ως ένας πολύτιμος για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα φορέας αυτής της γνώσης και της εμπειρίας που ήταν η προϋπόθεσή της, ένας υποδοχέας της πραγματικής πολιτικής σκέψης για τις γενιές του μέλλοντος."
   http://leninreloaded.blogspot.com/2013/10/blog-post_9905.html

   Αποτελεί εσκεμμένη συκοφαντία της Νέας Σποράς και αυτό και το αρχικό της κείμενο, ναι ή όχι;

   Διαγραφή
 7. όχι αυτό το απόσπασμα δεν το θεωρώ συκοφαντία. γράφεις για μακροσκελές τέλμα των δεκαετιών που προηγήθηκαν στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. το ΚΚΕ ήταν τμήμα αυτού του κινήματος. όχι εδώ δε θεωρώ ότι σε διαστρεβλωσαν. δεν είναι καθαρό ότι αποκλειεις το ΚΚΕ των περασμενων δεκαετιών από το τέλμα

  l.d.u.t.b

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Μιλάω ξεκάθαρα για ιστορικό τέλμα και όχι για κομματικό. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις δύο πράγματα μεταξύ τους; Πουθενά δεν αναφέρω ή υπονοώ ότι το τέλμα ήταν του ΚΚΕ. Πρώτα από όλα το ΚΚΕ δεν υπήρχε καν ως αυτοτελές σε ένα μεγάλο κομμάτι των δεκαετιών που προηγήθηκαν. Αναφέρομαι στην παρακμή των μαζικών μετασχηματισμών μετά τον Β' παγκόσμιο, και όποιος έχει διαβάσει LR θα έπρεπε να το γνωρίζει εδώ και κάτι χρόνια...http://leninreloaded.blogspot.com/2012/01/alain-badiou.html

   Το άρθρο και το απόσπασμα βασίζονται αποκλειστικά στο ότι μιλώ για τέλμα του ΚΚΕ, πράγμα που δεν μου πέρασε καν απ' το μυαλό να γράψω για ένα κόμμα απαγορευμένο απ' το 1947 ως το 1974...

   Κρίμα, πολύ κρίμα...

   Διαγραφή
  2. @l.d.u.t.b:
   Να διαβάσεις τον δεύτερο τόμο του δοκίμιου.
   Το ΚΚΕ στην αυτοκριτική του επικαλείται ακριβώς το ίδιο με τον Αντώνη. Το επίπεδο και τις αναλύσεις του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, χωρίς να αποποιείται τις δικές του ευθύνες σαν κόμμα.
   Καλό θα είναι ωστόσο να θυμόμαστε, πως κάποτε υπήρχε "διεθνές κομμουνιστικό κίνημα", και το ΚΚΕ ήταν μέρος του και όχι ανεξάρτητο από αυτό.

   Διαγραφή
  3. "Καλό θα είναι ωστόσο να θυμόμαστε, πως κάποτε υπήρχε "διεθνές κομμουνιστικό κίνημα", και το ΚΚΕ ήταν μέρος του και όχι ανεξάρτητο από αυτό."
   Ίσως το σοβαρότερο ζήτημα απ'όλα η σημερινή (μη) ύπαρξη διεθνούς κομμ.κινήματος.

   Διαγραφή
  4. http://www.liberation.fr/politiques/2013/10/28/le-pcf-refuse-le-centralisme-de-melenchon_943000

   Έχω ημικρανία σήμερα, δεν μπορώ να σχολιάσω το άνω, αλλά είναι σχετικότατο με τον μεταδομικό ο,τινανινισμό των ημερών.

   [Ο ΓΓ Π. Λοράν "διαπραγματεύτηκε" εν κρυπτώ για εκλογική συνεργασία ΚΚ με Σοσιαλιστές στις δημοτικές Παρισιού, ο Μελανσόν λαύρος στο "για ποιον χτυπούσε η καμπάνα"*] και ακολουθούν οι ανεπανάληπτες δηλώσεις τής Ι. Λοράν και τού Φ.Ζενέβ:

   «Κάθε "βέλος" εναντίον τού ΓΓ Πιέρ [Λοράν] στρέφεται και εναντίον μας και δεν χρειάζεται κανείς να τονίσει ότι κάποιες πληγές δύσκολα κλείνουν. Οι δύο «κομμουνιστές» απορίπτουν τον δημ. συγκεντρωτισμό που επιθυμεί να επιβάλει ο αργχηγός τού Φρον-ντε-Γκος: «Είτε πρόκειται για την αυτονομία ψήφου στις κοινοβουλευτικές είτε τη θεματική αυτονομία όσον αφορά τη συγκρότηση μετώπων**, η προσέγγισή μας διαφέρει [από εκείνη τού Μελανσόν]. Εμείς, οι κομμουνιστές έχουμε εγκαταλείψει το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό από το 1994, και δεν θα θέλαμε να τον δούμε να επιστρέφει για χάρη τού Μετώπου. ... Προτιμότερη η συσπείρωση, από τη διάσπαση και το ρήγμα».

   * http://www.jean-luc-melenchon.fr/2013/10/26/pour-qui-sonnait-le-glas/ [γέλιο, πολύ γέλιο]
   ** θεματική αυτονομία: εννοεί το περιεχόμενο του κοινού μετωπικού προγράμματος τής "Αριστεράς" [Ολάντ και λοιποί]

   waltendegewalt

   Διαγραφή
 8. Ή κόπηκαν τα κονδύλια για εκμάθηση γλώσσας πάντως εκεί στη Νέα Σπορά ή κάνουν διαγωνισμό για την πιο χονδροειδή διαστρέβλωση της χρονιάς. Γενικά το τι γράφουν είναι απίθανο. Μπήκα στον κόπο να διαβάσω άλλο ένα έμεσμα, αυτό εδώ: http://www.neaspora.gr/?p=903, όπου μέσα σε λίγες παραγράφους υποστηρίζονται δύο τελείως αντίθετα επιχειρήματα ώστε η αντι-ΚΚΕ επίθεση να πιαστεί απ' όλες τις πλευρές, σφαιρικά. Ταυτόχρονα, και είναι απίστευτο να εκτιμά το κόμμα ότι το λαϊκό κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση (συν τρία θαυμαστικά, συν κατηγορία για τρόπο "απόλυτο και φυσικό", δηλ. το ΚΚΕ περιφρονεί το λαό και το λαϊκό κίνημα) και "τελικά, έστω και με μερικούς μήνες καθυστέρηση ... γίνεται παραδεκτή η πικρή πραγματικότητα", άρα τώρα σβήστε τα παραπάνω που είπαμε και στη θέση τους βάλτε το "ΚΚΕ που βρίσκεται σε λάθος δρόμο λόγω κακιάς κακιάς κακιάς ηγεσίας" (η καθυστερημένη κατανόηση της πραγματικότητας μπόνους). Για να πιάσει αυτού του τύπου η επιχειρηματολογία πρέπει να απευθύνεται κανείς σε άτομα πολύ χαμηλής νοητικής στάθμης και με προβλήματα βραχύχρονης μνήμης ταυτόχρονα.

  Έφη Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ε, υπάρχουν...δυστυχώς, δε προσδιορίζω τον αριθμό τους αλλά υπάρχουν...

   Διαγραφή
 9. @Εφη σωστά!

  "Ή κόπηκαν τα κονδύλια για εκμάθηση γλώσσας πάντως εκεί στη Νέα Σπορά ή κάνουν διαγωνισμό για την πιο χονδροειδή διαστρέβλωση της χρονιάς."

  Κόπηκαν τα κονδύλια, χάθηκε η κατανόηση κειμένου.

  Γιώργος Αλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αντώνη, με αυτά και με κείνα μας κάνεις να χάνουμε το χρόνο μας με το να διαβάζουμε τα (μακροσκελή, δυστυχώς) πονήματα του κάθε βλακός. Συμφωνώ ότι σε στοχοποιεί αδίκως, αλλά επειδή ο τύπος φέρεται ως δικηγορίσκος της δεκάρας (μάλιστα, λόγω ελλειπών ικανοτήτων και εμφανούς στενότητας πνεύματος είναι και "χασοδίκης") που προσπαθεί να βρεί "αντίφαση στο μάρτυρα", δεν θα έπρεπε να δώσεις σημασία. Και για τον πρόσθετο λόγο ότι ο τύπος διαμορφώνει την "κριτική" του στη ηθική δικαίωση του καλού και πιστού γλείφτη να "δώσει στο αφεντικό" το "συνάδελφο" που βρίσκει ψεγάδια στη "διοίκηση". Πρόκειται για έναν από τους εκατοντάδες κουτοπόνηρους τζερεμέδες του διαδυκτίου. (Να βρώ μια φορά κι έναν ικανό με λίγο αυθεντικό ταλέντο, έτσι να διασκεδάσω τις αράδες που διαβάζω! Αλλά πού, ούτε μια στις χίλιες!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Jose, η ανάρτηση είχε ως στόχο ακριβώς ΝΑ ΜΗ χάνει κανείς το χρόνο του με τα ψέματα και τη σπέκουλα Σταυρόπουλου, Κώττη και σία.

   Δυστυχώς, κάποιοι θυμώνουν πάρα πολύ με την ιδέα η σπέκουλα αυτή να γελοιοποιηθεί. Προφανώς. φοβούνται πάρα πολύ. Και δεν φοβούνται απλώς στο νετ. Τρεις επιθέσεις σε δυο μέρες (Κόρινθος, Πύργος, ΠΕΣ-ΝΑΤ), Γιανναράδες, Μητσοτάκηδες, κλπ κλπ.

   Από όλες τις πάντες έχει σημάνει γενική επίθεση πλέον, και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει πως κάπως πρέπει να καλυφθεί το κενό που άφησε, έστω εν μέρει, η Χ.Α.

   Διαγραφή
  2. Είναι και προσωπικό ζήτημα, οπότε πάω πάσο όσον αφορά την επιλογή που θα κάνεις για την αντίδρασή σου. Πέραν αυτού, έχω στο μυαλό μου τον συνδυασμό των εξής δύο κριτηρίων σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να δίνεται έκταση σε παρόμοιες επιθέσεις. Πρώτο, η αναγνωσιμότητα τους και δεύτερο, αν πρόκειται για κάτι άλλο εκτός από "λαστιχένια παπάκια". Ξέρεις αυτά που τα βουλιάζεις και μόλις τα αφήσεις επιπλέουν ό,τι και να κάνεις. Σε κάποιους αρέσει να τα βλέπουν, τα χαίρονται σαν πραγματικά.

   Προσωπικά δεν θα έβαζα τον πύχη τόσο ψηλά ώστε να ανοίξω τα μυαλά σε αυτούς που τρώνε το κουτόχορτο από τη "σπορά" κακοήθειας.

   Διαγραφή
  3. Το προσωπικό του θέματος παρακαλώ να μην συζητηθεί περαιτέρω, καθώς αυτό έχει πλέον πάρει το δρόμο του εκτός ιστολογίου και εκτός άλλης δημόσιας συζήτησης.

   Οι πολιτικές διαστάσεις και τα πολιτικά συμπεράσματα για τις μεθοδεύσεις και δράσεις των ημερών ενάντια στο ΚΚΕ σαφώς και μπορούν (και μάλλον πρέπει) να συζητηθούν.

   Διαγραφή
 11. Δεν ξερω γιατι εδωσες αξια σε αυτα τα ατομα απαντωντας ή αναρτωντας ποστ απο εκεινο το φορουμ.Πολυ κακως.Αν θες την γνωμη μου,επαιξες το παιχνιδι τους και απεδειξαν εκεινο που ηθελαν.Καλυτερα να τα σβησεις ολα αυτα τα σχολια,δε χρειαζεται να απανταμε σε καθε τι που λεγεται στο ιντερνετ.

  σφυρι και δρεπανι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις ξανασχολιάσει σ' αυτό το ιστολόγιο;

   Διαγραφή
  2. Ο Αντώνης πολύ καλά κάνει κι απαντά στις άθλιες συκοφαντίες όλων αυτών των γλοιωδών υποκειμένων. Δε γίνεται τα προβοκατόρικα ψέματά τους να μένουν αναπάντητα και να αφήνονται υπονοούμενα για το Κόμμα και για τον ίδιο. Όλοι αυτοί είναι αντιΚΚΕ πρακτοράκια που πρέπει να τσακιστούν αλύπητα και να ξεφτιλιστούν παντού. Τους ξέρω καλά κάτι τέτοιους αληταράδες.

   Διαγραφή
  3. Τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο που πρέπει να πάρουν.

   Διαγραφή
  4. "Βαγγέλης": Permanent ban (ασφαλίτικες ερωτήσεις σε άλλο σχολιαστή)

   Διαγραφή
 12. Αυτο 'Όποιος ξανακάνει "κιχ" για το θέμα εδώ μέσα έχει άμεσο permanent ban.' ειναι εφαρμογη του "δημοκρατικου συγκεντρωτισμου" στο φορουμ;

  Και γιατι δεν αφηνεις ορατα τα σχολια για τα οποια ριχνεις ban; Να ξερουμε τι να μην γραψουμε και εμεις.

  Cygnet

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχω καμία νομική ή άλλη υποχρέωση να κάνω ορατά σχόλια, να δέχομαι σχόλια, να δέχομαι ανώνυμα σχόλια, ψευδώνυμα σχόλια ή οποιαδήποτε άλλα σχόλια. Κανένα ιστολόγιο δεν έχει. Γι αυτό ιστολόγια όπως τα "Νέα Σπορά" και "Εργατικός Αγώνας" δεν έχουν καν δυνατότητα σχολιασμού.

   Κάποια άλλη ερώτηση πριν το permanent ban?

   Διαγραφή
  2. Όχι; Ωραία, να συνεχίσω τότε.

   Καθώς η δυνατότητα σχολιασμού δεν προστατεύει το ιστολόγιο από flamewars, πολλαπλά σχόλια από το ίδιο πρόσωπο με διαφορετικά ψευδώνυμα, σχόλια που παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, σχόλια με απειλές, εκβιασμούς, κλπ, η μόνη προστασία του ιστολόγου είναι η μη δημοσίευση.

   Τούτο αφού το ποστ
   ΤΡΟΛΟΚΤΟΝΟ: Από το ισχύον Καταστατικό του ΚΚΕΚαταστατικό
   Αντωνης
   52Comment count

   το ποστ

   Iskra: Διαγράψτε τον Ν. Μπογιόπουλο απ' το ΚΚΕ για παραβίαση καταστατικούΜΜΕ, Μπογιόπουλος
   Αντωνης
   79Comment count
   2340View count
   10/30/13

   το ποστ:
   Κομμουνιστής. Ο βασιλιάς του twitter. Χιλιάδες τον κάνουνε follow!Πολιτική
   Αντωνης
   39Comment count
   1420View count
   10/29/13

   και το ποστ:

   Διδάγματα απ' τον ΝίκοΑντικομμουνισμός, Ιδεολογία, Μπογιόπουλος
   Αντωνης
   116Comment count

   έχουν συνολικά 286 σχόλια εκ των οποίων τουλάχιστον τα 70 αποτελούν προϊόν spamming με στόχο τον αποπροσανατολισμό, την ψευδολογία, τη συκοφαντία και τη σύγχυση.

   Όμως στο Lenin Reloaded δεν γράφετε εσείς, ούτε τα truth team σας. Γράφω εγώ. Εσείς μπορείτε να γράφετε όπως σας ανέχονται ή σας σιγοντάρουν και από πάνω. Κεχαγιάδες, νταβατζήδες, τραμπούκους και χαφιέδες εγώ στο κεφάλι μου ούτε έβαλα ούτε και θα βάλω.

   Ελπίζω τώρα να είμαι πλήρως κατανοητός.

   Διαγραφή
  3. Να θυμήσω τέλος την πολιτική σχολιασμού που στις τελευταίες τρεις μέρες βιάστηκε κατ' εξακολούθηση από δεν γνωρίζω πόσους:

   "Πολιτική Σχολιασμού
   Στο ιστολόγιο Lenin Reloaded θα δημοσιεύονται σχόλια που αφορούν στις αναρτήσεις και στις συζητήσεις που αυτές δημιουργούν. Σχόλια trolls, flamers, baiters, κλπ, δεν θα δημοσιεύονται. Επίσης, δεν θα δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια, ανεξαρτήτως περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η χωρίς ρητή ειδοποίηση αλλαγή ψευδωνύμου των χρηστών."

   Διαγραφή
  4. Η πολιτική σχολιασμού στο: http://leninreloaded.blogspot.com/p/blog-page.html

   Permanent ban στον "Cygnet."

   Διαγραφή
 13. Η φωτογραφία έχει πνευματικά δικαιώματα. Μπορείς να αναφέρεις από την πήρες. Για το άρθρο δεν θα σχολιάσω κάτι γιατί το ΚΚΕ έχει λοξοδρομήσει καιρό τώρα. Να δούμε τι θα γράφεις για αυτό το 96% ότανελπίζω το ΚΚΕ αλλάξει άποψη. Όπως έχει αναγνωρίσει ένα σωρό λάθη του κατά καιρούς.
  "Το ΚΚΕ δεν έχει το αλάθητο κτλ κτλ μπούρδες, όμως έχει το θάρρος να αναγνωρίζει τα λάθη του κτλ κτλ μπούρδες"
  Για όσους διαγράφτηκαν γιατί διαφωνούσαν με την Περεστρόικα ούτε κουβέντα. Για όσους τώρα διαγράφονται γιατί δεν ήταν στο 96% ούτε κουβέντα.
  Το ΚΚΕ θα βρεθεί υπόλογο στους κομμουνιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποια είναι τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας;

   Πείτε μου και θα αντικατασταθεί άμεσα.

   Διαγραφή
  2. Επίσης, το "άρθρο" δεν είναι "άρθρο", είναι το ισχύον καταστατικό του ΚΚΕ.

   Για καταγγελίες του ΚΚΕ από κομμουνιστές, παρακαλώ απευθυνθείτε στο ΚΚΕ, δεν είμαι αρμόδιος.

   Διαγραφή
  3. κ.karpidis
   εμενα που ειμαι στο "διαφωνον" 4% μου επιτρεπετε να ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΙ ,να ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ,να ΣΕΒΟΜΑΙ και να ΠΑΛΕΥΩ μαζι με το 96% που ...."κανει λαθος" σεβομενος τον εαυτο μου και τον εσωτερικο ορκο που εδωσα οταν μπηκα συμφωνοντας με το καταστατικο ?

   Με την Περεστροικα διαφωνησα ΚΙ ΕΓΩ εξ αρχης ,αλλα δεν εκανα κολλεγιες και ομαδουλες μες το κομμα ,ουτε "πηδησα απο το σκαφος "......διαγραφωμενος (για να εχουν αυτοι την "ευθυνη" ) .Και εκανα σοφα γιατι οταν αργοτερα πηγαν οι Μαριες και οι Νικολες να διαλυσουν το κομμα ,ημασταν και καποιοι σχετικα νεοι πλαι στα γεροντια του ΕΑΜ και του ΔΣΕ που το κρατησαν ΟΡΘΙΟ ...κεινο το βραδυ

   Διαγραφή
 14. "Το ΚΚΕ θα βρεθεί υπόλογο στους κομμουνιστές"! Κομμουνιστές είναι ο... Καρπίδης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρκετά με το "ό,τι δηλώσεις. είσαι", από το ύφος του και τις "μπούρδες" που γράφει φαίνεται τι "κομμουνιστής" είναι. Με τόσους "κομμουνιστές" ο "Ρ" έπρεπε να έχει 500.000 φύλλα τη μέρα και κανα μύριο τις Κυριακές, και ποσοστά στο θεό, όπως ο πασόκος της γειτονιάς που ξεκινούσε "κι εγώ αριστερός είμαι..." και κατέληγε "στο 3,5,6% θα μείνετε" αφού είχε αναπτύξει σταλινολογίες, είχε ταξιδέψει σε ΟΛΕΣ τις σοσιαλιστικες χώρες και "τα είδε από κοντά" και άλλα τέτοια. Τώρα με τη τεχνολογιά και το διαδίκτυο γίνεται πιο εύκολα,πάλι βέβαια από πρωτοτυπία δε σφύζουν, αλλά πατάνε στις δυσκολίες του ΚΚΕ και βαράνε συνέχεια.
   Είπα και πριν, ας κατέβουν όλοι αυτοί στην απεργία και ας έχουν και πανό για το Μπογιό, αλλά που...

   Διαγραφή
 15. Αντώνη, πολύ καλά κάνεις και θυμίζεις το τι προβλέπει το καταστατικό. Εδώ υπάρχουν όλες οι απαντήσεις, τις οποίες οι καλοθελητές ξεχνούν. Επίσης και η σημερινή απάντηση του Ριζοσπάστη είναι σαφέστατη και καθαρή.

  Απο την άλλη, συμφωνώ με την άρνηση του Μπογιόπουλου στο να υπογράψει ατομική σύμβαση, εαν αυτό βέβαια είναι πραγματικότητα.

  Το μόνο συμπέρασμα που εγώ βγάζω από το όλο στόρυ είναι ότι το καταστατικό όπως διαμορφώθηκε και ειδικά τα περί μέσου μισθού κ.τ.λ είναι λάθος.

  Ολο το αριστεροχαφιεδομάνι ουρλιάζει περί αδίστακτης ηγεσίας κ.τ.λ, παπαριές του ελέους δλδ. Η Κ.Ε, απο ότι καταλαβαίνω εφαρμόζει τις αποφάσεις και καλά κάνει. Άλλο πράγμα αν τις θεωρώ λάθος. Όπως και συμφωνώ με την στάση του Μπογιόπουλου.

  Όλο το υπόλοιπο έπος της Μπογιοπουλιάδας, είναι παπαριές και απλά συνεχίζεται για να χτυπηθεί το ΚΚΕ.

  Αυτά, απο ένα απλό ψηφοφόρο του ΚΚΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι οικονομική αναγκαιότητα. Όταν ο λαός φτωχαίνει, όταν το κράτος έχει να δώσει την χορηγεία κάτι χρόνια, όταν κόβονται τα πάντα (και μπορώ να σου δώσω παραδείγματα του πού έμειναν βουλευτές του κόμματος όταν ήρθαν Κύπρο -- όχι σε ξενοδοχείο πάντως), είναι αναγκαιότητα.

   Πολύ σημαντικότερα τα νεότερα εδώ: http://leninreloaded.blogspot.com/2013/10/5.html

   Συμπαρασταθείτε ενεργά στον Πέτρο και στον Παύλο Πουντίδη και σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ. Είναι η πρώτη γραμμή του κινήματος και τους τσακίζουν την ώρα που ασχολούμαστε με τον Μπογιόπουλο.

   Διαγραφή
 16. Η οικονομική στενότητα είναι φανερό πως υπάρχει και νομίζω πως θα γίνει ακόμη χειρότερη στο μέλλον. Απλά διαφωνώ με τους τρόπους αντιμετώπισης. Anyway, έχεις δίκιο πως υπάρχουν σημαντικότερα ζητήματα, πάμε παρακάτω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @Hard Leftist
   Τα *θετικά* σου σχολια για το ΚΚΕ φαινονται σαν αποτέλεσμα εκβιασμου.
   Σα να σε ακουμπαει ενα πιστόλι στον κροταφο.

   Διαγραφή
  2. EG, ξέρεις το τρολλάρισμα έχει 2 όψεις, μια την βρώμικη αντιΚΚΕ πλευρά και την άλλη την true die hard.

   Και σε τελική ανάλυση νομίζεις ότι βοηθάς κάποιον με το σχόλιό σου? Είπαμε πάμε παρακάτω και διαβάσε τους κανόνες σχολιασμού του blog, διότι θεωρώ το σχόλιο σου προσβλητικό προς το πρόσωπό μου. Ακου εκεί εκβιασμός..

   Διαγραφή
  3. @Hard Leftist
   Δεν κατάλαβα τι εννοείς με αυτό που λες για το τρολλάρισμα στην αρχή, το λες για μένα ή για σένα?

   Με το σχόλιο μου ήθελα βασικά να σου δείξω ότι φάσκεις και αντιφάσκεις μέσα σε λίγες μόνο προτάσεις και μου δίνεις την αίσθηση σαν κάποιος να σε αναγκάζει να τα πεις:
   --από τη μια λες αυτά που *πρέπει* να πεις «πολύ καλά κάνεις και θυμίζεις το τι προβλέπει το καταστατικό. Εδώ υπάρχουν όλες οι απαντήσεις, τις οποίες οι καλοθελητές ξεχνούν»
   --και αμέσως μετά την δική σου άποψη «το καταστατικό όπως διαμορφώθηκε και ειδικά τα περί μέσου μισθού κ.τ.λ είναι λάθος».
   Επ’ ουδενί δεν υπονοώ ότι είσαι κακοπροαίρετος ή τρολλ (ή κάποιος σε απειλεί) απλά εγώ εισπράττω έναν διχασμό.

   Επίσης δεν κατάλαβα τι εννοείς με την ερώτηση αν νομίζω ότι βοηθώ κάποιον με το σχόλιο μου. Το σχόλιό σου μου δημιούργησε κάποιες εντυπώσεις και θεώρησα καλό να τις διατυπώσω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

   Και να σου πω την αλήθεια αυτό το «πάμε παρακάτω και διαβάσε τους κανόνες σχολιασμού του blog» εγώ πάλι το εκλαμβάνω με το ίδιο πνεύμα: ότι καρφώνεις με το γάντι εμένα (που σχολιάζω συχνά σ’ αυτό το blog) και τον Αντώνη (που επέτρεψε την δημοσίευση του συγκεκριμένου σχολίου μου) ότι παραβιάζουμε τους κανόνες σχολιασμού που έβαλε ο ίδιος ο Αντώνης μόλις χθες.

   Διαγραφή
 17. @σ+δ: Το θέμα έχει κλείσει με την αναθεώρηση των κανόνων σχολιασμού, για αυτό το σχόλιο δεν δημοσιεύεται.

  Αν έχεις να καταθέσεις κάτι για άλλο και πιο επείγον και σοβαρό θέμα, ξαναδοκίμασε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δεν εχω να προσθεσω κατι αλλο,και καλως δεν το δημοσιευσες,το γραψα για να το δεις εσυ και να σταματησεις να σπαταλας ενεργεια σε μαλακιες.Καλη συνεχεια,σε παρακολουθω με ενδιαφερον καιρο.

  σ+δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή