Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Οι θέσεις της Κ.Ε του ΚΚΕ για το 19ο Συνέδριο. Πρόλογος

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΓΙΑ ΤΟ 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ΚΚΕ έρχεται από πολύ μακριά, από το 1918, όταν πραγματοποι­ήθηκε το Ιδρυτικό του Συνέδριο ως ώριμος καρπός της ανάπτυξης του εργατικού κινήματος στη χώρα μας που συνενώθηκε με τη θε­ωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού. Η ίδρυση του ΚΚΕ επιταχύνθηκε από την επίδραση της πρώτης στην Ιστορία σοσιαλιστικής επανάστασης, της Ο­χτωβριανής του 1917 στη Ρωσία, γεγονός που επιβεβαιώνει την εποχή πε­ράσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό.

Το ΚΚΕ είναι ο γνήσιος και αντάξιος κληρονόμος των εθνικών, δημοκρατι­κών και επαναστατικών παραδόσεων του ελληνικού λαού. Κατόρθωσε, μέ­σα σε δύσκολες συνθήκες, να διατηρήσει τον επαναστατικό του χαρακτήρα, ενώ ποτέ δε φοβήθηκε να αναγνωρίσει λάθη, παρεκκλίσεις, να κάνει αυτο­κριτική ανοικτή και μπροστά στο λαό. Η ιστορική του διαδρομή δικαιώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης και δράσης του στην ελληνική κοινωνία. Το ΚΚΕ είναι το οργανωμένο πρωτοπόρο συνειδητό τμήμα της εργατικής τάξης. Παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού - κομμουνισμού. Είναι πιστό στην αρχή του προλεταριακού δι­εθνισμού. Παλεύει για την ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κι­νήματος ύστερα από την υποχώρηση και την κρίση που γνώρισε, ιδιαίτερα μετά τη νίκη της αντεπανάστασης το 1989 – 1991.

Το καπιταλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλη χώρα, δεν πρόκειται να καταρρεύσει από μόνο του, λόγω των αντιθέσεών του. Η με­γάλη όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων θα οδηγήσει σε συνθήκες επανα­στατικής κατάστασης, σε συνθήκες μεγάλης όξυνσης της ταξικής πάλης κι ενώ θα έχει ωριμάσει και αναδειχτεί μέσα από τους καθημερινούς αγώνες ένα πανίσχυρο εργατικό κίνημα σε συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα που υ­ποφέρουν. Μέσα σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης θα κριθεί, με την κατάλληλη επιλογή των συνθημάτων και όλων των μορφών πάλης, η θέ­ληση, η απόφαση του λαού να σπάσει και να καταργήσει τις αλυσίδες της ταξικής εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Προϋποθέτει εργατικό κίνημα, που δεν παγιδεύεται σε παραπλανη­τικές εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες το αστικό πολιτικό σύστημα αξιοποιεί για να οργανώσει το τσάκισμα του κινήματος, το χτύπημα του ριζοσπαστι­σμού, της επαναστατικής διάθεσης και θέλησης, για να προλάβει ή να μα­ταιώσει, για όσο διάστημα μπορεί, την ανατροπή του.

Το 19ο Συνέδριο θα επεξεργαστεί τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις των πολιτικών καθηκόντων του Κόμματος και της ΚΝΕ, που θα ισχύουν έως το 20ό Συνέδριο, στη βάση του απολογισμού και των εξελίξεων, της εκτίμη­σης των τάσεων.

Βασικό καθήκον του Συνεδρίου είναι η σύγχρονη επεξεργασία του Προ­γράμματος του Κόμματος, υπολογίζοντας τις εξελίξεις που έχουν συντελε­στεί και τις σημερινές απαιτήσεις, και του Καταστατικού του. Από το 1996, όταν στο 15ο Συνέδριο διαμορφώθηκε το Πρόγραμμα του Κόμματος, που ι­σχύει έως σήμερα, κύλησε «αρκετό νερό στο αυλάκι», όσον αφορά τις οι­κονομικές εξελίξεις, τις τάσεις και μεταβολές στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύ­στημα, στην ΕΕ, τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Με­σογείου. Το ίδιο αφορά τις εξελίξεις και διεργασίες για την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, με κύριο χαρακτηριστικό τη σχετική αποσταθεροποίηση του μεταπολιτευτικού αστικού πολιτικού συστήματος. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στις συνθήκες δουλειάς και ζωής των εργαζομένων, λόγω της οικονομικής κρίσης και της στρατηγικής του κεφαλαίου, με αποτέλεσμα τη γενικευμένη αύξηση της σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης, την εκτόξευση της ανεργίας, του μεταναστευτικού κ.ά. Αναπτύ­χθηκαν σημαντικοί αγώνες, απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις που η απήχησή τους πέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Αναπόσπαστο στοιχείο της αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος είναι η μεγαλύτερη στροφή προς την αντίδραση, την καταστολή και την κρατική - εργοδοτική βία, την αντικομμουνιστική και αντισοσιαλιστική επίθεση που αφορά ως πρόβλημα τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Η αντικομμουνιστική επίθεση επιδιώκει εναλλακτικά: Την πίεση στο ΚΚΕ, ώστε να ευοδωθούν οι ελπίδες για την αλλοίωση του χαρακτήρα του και τη μετεξέ­λιξή του σε συνιστώσα της κυβερνώσας αριστεράς ή την απομόνωσή του ή ακόμη να επιτύχει την απαγόρευση της δράσης του, ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά από το λαό, για να αποτραπούν εξαιρετι­κά αρνητικές επιπτώσεις στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Επομένως, προκύπτουν νέα καθήκοντα για το εργατικό κίνημα, τη Λαϊκή Συμμαχία, ζητήματα, δηλαδή, στρατηγικής σημασίας.

Το σχέδιο Προγράμματος ενσωματώνει τα συμπεράσματα από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και γενικότερα στις χώρες της σοσιαλι­στικής οικοδόμησης, τα συμπεράσματα από την πορεία του διεθνούς κομ­μουνιστικού κινήματος, που εγκρίθηκαν στο 18ο Συνέδριο, καθώς και τα στρατηγικής σημασίας συμπεράσματα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης για το «Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, Β΄ τόμος (1949 - 1968)».

Είναι, τελικά, καρπός μιας μακρόχρονης συλλογικής διαδικασίας, που συ­νεχίστηκε μετά το 15ο Συνέδριο σε όλη την πορεία έως σήμερα, εν μέσω α­γώνων και σκληρών ταξικών αναμετρήσεων. Η πείρα του Κόμματος και του εργατικού και λαϊκού κινήματος είναι πολύτιμο ζωντανό υλικό που αξιοποι­ήθηκε όσο ήταν δυνατό στην επεξεργασία των Θέσεων του απολογισμού και του σχεδίου Προγράμματος. Το σχέδιο Προγράμματος θεμελιώθηκε με στοιχεία και εκτιμήσεις που προκύπτουν από τη μακρόχρονη έρευνα των ε­ξελίξεων στην Ελλάδα και διεθνώς, από τη σκοπιά των εργατικών και λαϊ­κών συμφερόντων, δηλαδή με γνώμονα τη μαρξιστική -λενινιστική θεωρί­α, η οποία αποτελεί την ιδεολογία του ΚΚΕ.

Στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, η ΚΕ παραδίδει στη δημοσιό­τητα τις Θέσεις για το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ, οι οποίες αποτελούνται από τρία μέρη με βάση την ημερήσια διάταξη των εργασιών του.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τον απολογισμό δράσης του Κόμματος από το 18ο Συνέδριο και την εκτίμηση της ΚΕ που εκλέχθηκε στο 18ο Συνέδριο. Περιλαμβάνει, επίσης, σε γενικές γραμμές τα πολιτικά καθήκοντα του Κόμματος έως το επόμενο 20ό Συνέδριο.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το σχέδιο Προγράμματος του ΚΚΕ. Το ισχύον μέχρι σήμερα Πρόγραμμα του Κόμματος αποφασίστηκε στο 15ο Συ­νέδριο (22 -26 Μάη 1996). Το Πρόγραμμα εμπλουτίστηκε, εκσυγχρονίστηκε με βάση τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις στα επόμενα Συνέδρια, 16ο (14 - 17 Δεκέμβρη του 2000), 17ο (9 - 12 Φλεβάρη του 2005) και 18ο (18 - 22 Φλεβάρη του 2009).

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει το σχέδιο Καταστατικού, στο οποίο αξιοποι­ήθηκε η παλαιότερη και πρόσφατη εμπειρία.

Η ΚΕ καλεί τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ να μελετήσουν το κείμενο των Θέσεων, να συμβάλουν στη βελτίωσή τους με προβληματισμό, προτά­σεις, υποδείξεις, ώστε τα τελικά ντοκουμέντα να αποτελέσουν καρπό συλ­λογικής διαδικασίας, να αποκρυσταλλώσουν την πλούσια πείρα που συγκε­ντρώσαμε τα τελευταία χρόνια.

Ο προσυνεδριακός διάλογος συμπεριλαμβάνει και τη συζήτηση των Θέσε­ων με σκοπό τη συγκέντρωση γνωμών και παρατηρήσεων από τους φίλους, οπαδούς του Κόμματος, από κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που - ανεξάρ­τητα από τις ιδιαίτερες απόψεις - κατανοεί ότι δίχως ισχυρό και με επιστη­μονικά επεξεργασμένες θέσεις ΚΚΕ δεν είναι δυνατή η ανάκαμψη του εργα­τικού και λαϊκού κινήματος, η αντοχή του μπροστά στις καμπές και στρο­φές που θα περάσει, δεν είναι δυνατή ούτε η άμυνα στη βάρβαρη επίθεση του κεφαλαίου, πολύ περισσότερο η επιθετική λαϊκή δράση για κοινωνική και πολιτική ανατροπή.

Πηγή: 902

9 σχόλια:

 1. Ε, ρε γλέντια. Μέχρι τον Απρίλη και το συνέδριο, οι διανοούμενοι και οι γραφίδες του οπορτουνισμού θα ψάχνουν την τελεία και την παύλα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να κάνουν πολεμική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσως ο χρόνος τους να σπαταλιούνταν καλύτερα στο να προσπαθούν να συντάξουν κάτι άλλο απο ξεκαρδιστικές εκθέσεις ιδεών δημοτικού σχολείου στο κόμμα τους γιατί η διαφορά ποιότητας και επιπέδου είναι τόσο χαώδης που γίνεται κάπως embarassing...

   Διαγραφή
  2. ποιότητας και επιπέδου: ενν. ανάλυσης...

   κάπως embarassing: για μας τους ίδιους που καταδεχόμαστε καν να ασχοληθούμε, αυτοί που να ντραπούν...

   Διαγραφή
  3. Καλά, ας κάνουν ότι θέλουν. Τόσα ξέρουν και κονομάνε, τόσα μολογάνε.

   Στο μεταξύ, βάλε και αυτό αν θες:
   http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82

   γιατί οι σύντροφοι στο κόμμα δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην έντυπη διακίνηση, και καλά κάνουν με το μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού και δυσκολίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Κι εγώ να σου πω την αλήθεια, ένα τόσο μεγάλο κείμενο θέσεων, δεν μπορώ να το μελετήσω απ' τον υπολογιστή, θα μου πεταχτούν τα μάτια έξω απ' την κούραση.

   Διαγραφή
  4. Εννοείται ότι έχει τεράστια σημασία και οικονομικά η έντυπη διακίνηση. Προσωπικά, τον Ρ αύριο θα τον αγοράσω έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί που αλλιώς δεν θα διαβάσουν τις θέσεις, ενώ είναι σημαντικό να κυκλοφορήσουν και εδώ στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση.

   Διαγραφή
  5. Και μια αλληγορία:

   When all are one and one is all,
   To be a rock and not to roll…

   ------------------------------------------------

   There's a lady who's sure all that glitters is gold
   And she's buying a stairway to heaven
   when she gets there she knows if the stores are all closed
   With a word she can get what she came for

   And she's buying a stairway to heaven

   There's a sign on the wall but she wants to be sure
   'Cause you know sometimes words have two meanings
   In the tree by the brook there's a songbird who sings
   Sometimes all of our thoughts are misgiven

   It makes me wonder
   It makes me wonder

   There's a feeling I get when I look to the west
   And my spirit is crying for leaving
   In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
   And the voices of those who stand looking

   It makes me wonder
   And it makes me wonder

   And it's whispered that soon, if we all called the tune
   Then the piper will lead us to reason
   And a new day will dawn for those who stand long
   And the forest will echo with laughter

   If there's a bustle in your hedgerow
   Don't be alarmed now
   It's just a spring clean for the May Queen
   Yes there are two paths you can go by
   but in the long run
   There's still time to change the road you're on

   And it makes me wonder...

   Your head is humming and it won't go -- in case you don´t know
   The piper's calling you to join him
   Dear lady can you hear the wind blow and did you know
   Your stairway lies on the whispering wind

   And as we wind on down the road
   Our shadows taller than our souls
   There walks a lady we all know
   Who shines white light and wants to show
   How everything still turns to gold
   And if you listen very hard
   The tune will come to you at last
   When all are one and one is all,
   To be a rock and not to roll

   ----------------------------------------------

   https://www.youtube.com/watch?v=lKg4g9zMeHI

   Διαγραφή
  6. Extra αλληγορία:

   I'd rather be a hammer than a nail.

   -------------------

   I'd rather be a sparrow than a snail.
   Yes I would,
   If I could,
   I surely would.

   I'd rather be a hammer than a nail.
   Yes I would,
   If I only could,
   I surely would.

   CHORUS
   Away, I'd rather sail away
   Like a swan that's here and gone
   A man gets tied up to the ground
   He gives the world
   Its saddest sound,
   Its saddest sound.

   I'd rather be a forest than a street.
   Yes I would.
   If I could,
   I surely woud.

   I'd rather feel the earth beneath my feet,
   Yes I would.
   If I only could,

   ------------

   https://www.youtube.com/watch?v=pey29CLID3I

   Διαγραφή
 2. Tις πέρασα σε pdf, για μία πιο έυκολη ηλεκρονική ανάγνωση:
  http://www.scribd.com/doc/116099761/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%95-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9A%CE%9A%CE%95-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-19%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%9A%CE%95

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το ζητούμενο πλέον είναι η ευρύτερη διάδοση των θέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για το συνέδριο, η μελέτη αυτών και η συζήτησή των στους χώρους δουλειάς, στο καφενείο, τη γειτονιά και όπου αλλού δύναται να πραγματοποιηθεί ο δημόσιος διάλογος. Κάθε συμβολή στην πλατιά δημόσια διαβούλευση των θέσεων του κόμματος είναι θετική και η ανακοίνωση της Επιτροπής Δημόσιου Προσυνεδριακού Διαλόγου κινείται σε αυτό το πλαίσιο.

  http://www.902.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85

  Άντε, μπας και ξεστραβωθεί και κανένας και διαβάσει 5 πράγματα, προβληματιστεί και κάνει κανένα βήμα εμπρός συνειδησιακά. Και μόνο η αποστολή προβληματισμών στο κόμμα, αποτελεί βήμα εμπρός.

  Το αυτό ισχύει και για σας στην Κύπρο. Δε μπορεί το 33% του ΑΚΕΛ να αποτελείται από απονεκρωμένα αριστερά μικροαστικά κύτταρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή