Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Νεώτερα από το ταξικό μέτωπο (Subutai Red)

Ευχαριστώ τον συγγραφέα για την αποστολή του πολύ ενδιαφέροντος και γερά τεκμηριωμένου αυτού κειμένου στο ιστολόγιο. Απολογούμαι για την μικρή καθυστέρηση στη δημοσίευση.
LR
----

Νεώτερα απ’ το ταξικό μέτωπο
Τελικά μόνο τυχαία δεν πρέπει να είναι η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε από την ελληνική αστική τάξη να χτυπηθεί με τα ΜΑΤ η απεργία των χαλυβουργών και ν’ «ανοίξει» το εργοστάσιο του Ασπροπύργου στις 20-07-2012, μια βδομάδα μόλις πριν (25-7-2012) τη «… συµπλήρωση τριµήνου από την καταγγελία της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης. Οι αλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 6/12), χωρίς να απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων», που αφορά το Αλουμίνιο της Ελλάδας του Ομίλου Μυτιληναίος.

Η εταιρία, που σύμφωνα με τα λεγόμενά της « …αποτελεί έναν από τους πυλώνες της βαριάς βιομηχανίας στη χώρα μας… ιδρύθηκε ως «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ» το 1960, από τον τότε γαλλικό κολοσσό της μεταλλουργίας Pechiney, στόχευσε στην αξιοποίηση των πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στη Στερεά Ελλάδα και στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου… Το 2005, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ γίνεται μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και σήμερα αποτελεί τη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση… η οποία σήμερα απασχολεί, άμεσα και έμμεσα, περίπου 40.000 ανθρώπους και πραγματοποιεί κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,7% του Α.Ε.Π… το εργοστασιακό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ καταλαμβάνει έκταση 750 στρεμμάτων και απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και έμμεσα περισσότερα από 400 άτομα, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή... ».

Και μόλις προ λίγων μηνών στον ετήσιο απολογισμό του Ομίλου για το 2011 δήλωνε πως « …επωφελούμενος από την ανάκαμψη των τιμών του Αλουμινίου στο LME, τη λειτουργία της μονάδας ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και της επιτυχημένης πολιτικής αντιστάθμισης κινδύνων που πάγια εφαρμόζει, πέτυχε τη διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας πάρα τις ισχυρές κοστολογικές πιέσεις

Ενημερώνουνε το προσωπικό ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβίωση του εργοστασίου θα επέλθουν από 25.7.2012 αλλαγές στους όρους αµοιβής και εργασίας, κατά τη συμπλήρωση τριµήνου από την καταγγελία της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης. Οι αλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 6/12), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων.

Ειδικότερα, από 25.7.2012 παύουν να ισχύουν όλοι οι όροι αµοιβής και εργασίας, µισθολογικοί και µη (ενδεικτικώς επιδόµατα, προσαυξήσεις, τρόποι υπολογισµού παροχών, ωράρια, ρυθµίσεις περί βαρδιών, αδειών και αργιών, παροχές εις είδος), που προβλέπονται στις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις («∆ιµερείς»).

Εξαιρούνται από την κατάργηση και εξακολουθούν να ισχύουν, χωρίς να εξελίσσονται ή να αυξάνουν, ο νόµιµος βασικός µισθός και το επίδοµα αρχαιότητας, που ήδη προβλέπονταν.

Οι παραπάνω ρυθµίσεις αφορούν και εφαρµόζονται στους ήδη εργαζόµενους στην Εταιρεία και ισχύουν µέχρι να υπογραφεί νέα επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας. Οι όροι αµοιβής και εργασίας όσων προσλαµβάνονται από 25.7.2012 και µετά θα καθορίζονται βάσει ατοµικής συµφωνίας, οµοίως µε την επιφύλαξη υπογραφής νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να συνεχίσει οικειοθελώς να εφαρµόζει πέραν της 25.7.2012, µε ή χωρίς τροποποιήσεις, οποιονδήποτε όρο αµοιβής και εργασίας από αυτούς που κατά νόµον παύουν να ισχύουν, αν τούτο επιβάλλεται για λόγους µισθολογικής πολιτικής ή για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του εργοστασίου. Στην περίπτωση αυτή η συνέχιση
εφαρµογής γίνεται χωρίς να υπάρχει εφεξής (µετά την 25.7.2012) νοµική υποχρέωση της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία διατυπώνει ρητή επιφύλαξη ανάκλησης ή τροποποίησης, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, του σχετικού όρου εργασίας, η οποία, όταν λάβει χώρα, δεν θα θεωρηθεί µονοµερής βλαπτική µεταβολή της συµβάσεως εργασίας. Οι όροι αµοιβής και εργασίας που τυχόν διατηρούνται από ελευθεριότητα και υπό επιφύλαξη ανακλήσεως δεν περιλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές και δεν λαµβάνονται υπόψη για την αµοιβή πρόσθετης εργασίας ή για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης ή άλλων παροχών.

Ειδικότερα, από 25/7/2012 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

1. Το ανθυγιεινό επίδοµα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τη θέση εργασίας ως εξής:
– το 11% γίνεται 0%
– το 15% γίνεται 4%
– το 25% γίνεται 14%

2. Το επίδοµα αρχαιότητος παγώνει στην τιµή που έχει για τον καθένα στις 14/2/2012.

3. Τα παρακάτω επιδόµατα µειώνονται κατά 50%:
– επίδοµα επιφυλακής
– επίδοµα παραγωγής ηλεκτρόλυσης
– επίδοµα Πυροσβέστη
– επίδοµα 20ετίας – 30ετίας – 35ετίας
– επίδοµα χύτευσης
– επίδοµα τροποποίησης βάρδιας & αντικατάστασης

4. Τα παρακάτω επιδόµατα καταργούνται:
– επίδοµα ευδοκίµου υπηρεσίας
– επίδοµα αποτελεσµάτων
– όλα τα επιδόµατα ειδικών συνθηκών
– επίδοµα βάρδιας
– σχολικό επίδοµα
– επίδοµα απασχόλησης Χριστούγεννα –Πάσχα
– αντισταθµιστική αποζηµίωση Ανθυγιεινού – Βάρδιας
– επίδοµα γέννησης τέκνου
– επίδοµα µετακόµισης

5. Η προσαύξηση νύκτας-Κυριακής και αργίας θα είναι 25% για νύχτα και 75% για Κυριακή και αργία.

6. Οι ώρες εργασίας για το σύνολο του προσωπικού βάρδιας αναπροσαρµόζονται σε 40 από 37,5.

7. Παύει η χορήγηση των επιπλέον ηµερών αδείας για όσους παίρνουν άδεια εκτός περιόδου αιχµής.

8. Μετατρέπονται σε εργάσιµες οι ηµέρες των Θεοφανίων και του Αγίου Πνεύµατος.

9. Η αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης (εφάπαξ) θα καταβάλλεται όπως ορίζει ο νόµος.

10. Το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα ALICO διακόπτεται. Λεπτοµέρειες θα δοθούν µε νεώτερη ανακοίνωση.
Εκ της ∆ιευθύνσεως

Στις 19 – 07 – 2012, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του σωματείου των εργαζομένων, όπου σύμφωνα με την ειδησεογραφία της περιοχής, Οι εργαζόμενοι του Αλουμινίου της Ελλάδος ψήφισαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ της εταιρίας:

Με ένα «Όχι στον εκβιασμό» απάντησαν στον Μυτιληναίο και την διεύθυνση του εργοστασίου οι εργαζόμενοι στην Αλουμίνιον της Ελλάδος, σε μια Γενική Συνέλευση που χαρακτήρισε η μαζική παρουσία 576 εργαζομένων. Στη συνέλευση συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι να ακούσουν την κατάληξη των διευκρινιστικών συζητήσεων του ΔΣ του σωματείου με την διεύθυνση της εταιρίας, με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της δεύτερης σχετικά με το πρόγραμμα περικοπών του εργατικού κόστους. Περικοπή 12εκ €, από σύνολο 53εκ € που είναι σήμερα ανακοίνωσε η διεύθυνση της ΑΤΕ, με ένα πρόγραμμα που ονομάζει «μέλλον» και αφορά τον περιορισμό του κόστους για την επιβίωση του εργοστασίου από την κρίση.

Οι συζητήσεις αυτές ξεκίνησαν με εντολή που πήρε το ΔΣ στις 15/5/12 σε γενική συνέλευση που προκάλεσε η πλειοψηφία του, με πρόταση για αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχε ψηφίσει η συνέλευση της 8/3/12 και ξεκίνημα ενός κύκλου νέων συζητήσεων με την διεύθυνση για την διερεύνηση των τελικών της προθέσεων. Την στιγμή μάλιστα που η ΑΤΕ κατήγγειλε μονομερώς την ισχύουσα 3ετη διμερή συλλογική σύμβαση.

Κατέληξαν δε με τις συζητήσεις να κομίσουν δυο προτάσεις από την διεύθυνση, μία που κατέβαζε τις περικοπές στα 8,5εκ €, «εγγυάται» (προφανώς όπως εγγυούταν και την προηγούμενη διμερή) εργασιακή ειρήνη και καμία απόλυση με την προϋπόθεση να γίνει άμεσα αποδεκτή από τους εργαζόμενους πριν τις 24/7 που λήγει η μετενέργεια, αλλιώς στις 25/7 θα προχωρήσει μονομερώς σε περικοπές 20εκ ε μέχρι την σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης.

Ο εκβιασμός της εταιρίας είχε σπείρει τον φόβο και φούντωσε τις επικρίσεις προς την πλειοψηφία του ΔΣ ρίχνοντας παράλληλα αρκετές ευθύνες για την ελλιπή ενημέρωση και προς τους συνδικαλιστές της μειοψηφίας που διαφωνούσαν αλλά δεν ενημέρωναν επαρκώς. Επικρίσεις και για την τραγική εικόνα και τον διασυρμό του σωματείου από την δημοσίευση της επιστολής προς τον πρωθυπουργό που ζητούσε την ευνοϊκή μεταχείριση του εργοδότη, όσον αφορά την εμπορική άδεια που εκκρεμεί από την πολιτεία για την μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα του αποφέρει πολλά νέα κέρδη (συντάχθηκε με ευθύνη της πλειοψηφίας). Ο εκβιασμός ήρθε σαν το απλόχερο ευχαριστώ του εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι παρά την ζέστη συγκεντρώθηκαν στο TOL των συνελεύσεων με πρωτοφανή μαζική παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωηρής αυτής συνέλευσης.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του ΔΣ Σουπασουδάκη Σ. να αποδεχτούμε τον εκβιασμό της εταιρίας ο φόβος με την απογοήτευση για την ηγεσία κυριάρχησε μέχρι να ακουστεί η φωνή του συνδικαλιστή Γκόνια Λ. από την παράταξη Εκτός Γραμμής που είπε πως μόνο με όχι μπορώ να απαντήσω στον εκβιασμό για να γεμίσει αυτόματα η αίθουσα με ένα καθαρτήριο ζωηρό χειροκρότημα, με πολλές επευφημίες.

Στη συνέλευση χωρίσθηκε στα δυο το ΔΣ, από την μια 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας του ΔΣ που προέρχονται από το Ενιαίο ψηφοδέλτιο που δημιούργησαν οι πρώην ΠΑΣΚΕ με την ΔΑΚΕ και πάλευαν στην γραμμή της «λογικής» που έκφρασε ο Πρόεδρος και από την άλλη τους 5 συνδικαλιστές των παρατάξεων Εκτός Γραμμής, ΕΣΑΚ-Σ (ΠΑΜΕ) και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ, που εμψύχωσαν τον εργατόκοσμο ζητώντας επιτακτικά το όχι στον εκβιασμό.

Η υπερασπιστική γραμμή για την υπερψήφιση της πρότασης από την μεριά της πλειοψηφίας χαρακτηρίστηκε από τους πολιτικούς περιορισμούς των συνδικαλιστών του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αφού έκαναν μια αναφορά για την χαμένη πλέον ευκαιρία να αντιδράσουν απέναντι στον πολιτικό εκφυλισμό, αναγνωρίζοντας γενικά και δικές τους ευθύνες, έφταναν στην ύστατη προσδοκία της εκλογικής λύσης που θα έφερνε κυβέρνηση τον Σύριζα. Η διάψευση της ελπίδας εμπόδισε να επαληθευτούν αυτά που προεκλογικά έταξε (κατάργηση μνημονίων, εφαρμοστικών και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων), οπότε τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο παρά ένας συμβιβασμός. Με μεγάλο κόστος όσον αφορά το εργασιακό τίμημα που θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι, αλλά που θα διασώζει τους θεσμούς των εργαζομένων (ΓΣΣΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία).

Η γραμμή της μειοψηφίας του ΔΣ για όχι στον ωμό εκβιασμό της εταιρίας κινήθηκε από το απλό «δεν απαντιέται παρά μόνο με όχι ο εκβιασμός», συνέχιζε με το ότι «μια απάντηση ναι καταδικάζει μια καλύτερη διαπραγμάτευση που θα μπορούσε να φέρει μια αγωνιστική διεκδίκηση που μέχρι τώρα εμποδίστηκε». Έφτασε να αποκαλύπτει την ευθύνη των κυβερνητικών συνδικαλιστών που με ρουσφέτια από τα βουλευτικά παραμάγαζα εκφύλισαν το συνδικαλιστικό κίνημα. Κατάγγειλε αυτές τις αμετανόητες ηγεσίες, που ακόμα και σήμερα προσδοκούν έναν νέο κυβερνητικό μηχανισμό που θα επιβάλει την ύπαρξή τους (ξαναχτίζοντας βουλευτικές και συνδικαλιστικές «παράγκες» ενός νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού).

Τονίσθηκε ιδιαίτερα πως την εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού οι δυνατότητες για αξιοπρεπείς λύσεις με παλιές συνταγές κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι ανέφικτες λόγω των μεγάλων αναγκών για περιορισμό του εργατικού κόστους που επιζητά το κεφάλαιο.

Τονίστηκε η ανάγκη να στηριχτούν οι εργαζόμενοι στις δυνάμεις τους. Δεν υπάρχουν σωτήρες, οι φαντομάδες υπάρχουν μόνο στα παραμύθια και οι θεοί πέθαναν εδώ και χρόνια. Να ζητήσουν στον αγώνα τους την αλληλεγγύη των υπόλοιπων εργατών και της κοινωνίας, εκφράζοντας πρώτα αυτοί την δική τους.

Ψηφίζοντας όχι να στήσουν την συνοχή του σωματείου υπερασπίζοντας κύρια τους νέους εργαζόμενους του χώρου που επίτηδες η προτεινόμενη σύμβαση θίγει πιο πολύ, για να κερδίσει την ανοχή των παλιών.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατέγραψε 378 ψήφους όχι στον εκβιασμό, έναντι 194 ναι και 4 άκυρα.

Η τελική διατύπωση της απόφασης της ΓΣ, όπως τη μεταφέρει η πλειοψηφία του ΔΣ στο big boss, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 19-07-2012 να μην αποδεχθεί την πρόταση των μέτρων της εταιρείας για υπογραφή νέας διμερούς επιχειρησιακής σύμβασης, με την οποία μειώνεται βάναυσα το εισόδημα των εργαζομένων, ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, ώστε να ανταλλάξουμε θέσεις και απόψεις και να προσπαθήσουμε να βρούμε την ιδανικότερη λύση για το συμφέρον όλων, που είναι η αδιάλειπτη λειτουργία του εργοστασίου μας και η εργασιακή ειρήνη.

Παρακαλούμε θερμά η απάντησή σας να μας κοινοποιηθεί μέχρι την Δευτέρα 23/7/2012 και ώρα 12:00

Και αν δεν τους απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα, που πέρασε κιόλας, τότε τι; Τέλος πάντων, η εργασιακή ειρήνη πάνω απ’ όλα...

Σχετική κατάθεση σχεδίου διαμαρτυρίας συμβούλων αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – έδρα η Λαμία, Περιφερειάρχης Περγαντάς, ΠΑΣΟΚ, πρώην νομάρχης Βοιωτίας, όπου και η έδρα του εργοστασίου.

Οι εργαζόμενοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. στην τελευταία τους γενική συνέλευση με συντριπτική πλειοψηφία είπαν ένα βροντερό όχι, στα προτεινόμενα μέτρα για μείωση του εισοδήματός τους. Οι μειώσεις αυτές δεν βοηθούν και δεν διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του εργοστασίου (αντιστοιχούν στο 0,07% του συνολικού κόστους) αντιθέτως βάζουν ζήτημα επιβίωσης των εργαζομένων και οδηγούν στην απώλεια περίπου 70 θέσεων εργασίας.

Τα χρήματα αυτά θα χαθούν για την τοπική οικονομία, την κοινωνία.

Οι μονομερείς και εκβιαστικές ενέργειες από την πλευρά της εργοδοσίας, σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και όξυνσης της ανεργίας, θα δυναμιτίσουν παραπέρα την εργασιακή και κοινωνική ειρήνη στην περιοχή.

1. Καταδικάζουμε την πρακτική του ομίλου που παρά τα υπερκέρδη που πραγματοποιούν εκμεταλλευόμενοι τον εθνικό ορυκτό πλούτο, το φθηνό ρεύμα που επιδοτείται από τους πολίτες, το φυσικό αέριο, τις ειδικές σκανδαλώδεις ρυθμίσεις και την διαχρονική ανοχή στην ρύπανση του περιβάλλοντος, επιχειρούν να υπεξαιρέσουν μέρος της αμοιβής από τους εργαζόμενους και συνακόλουθα από την τοπική οικονομία. Υπενθυμίζουμε:

Την αποικιοκρατική λογική στην συμφωνία αγοράς των τεραστίων ποσοτήτων ηλεκτρικού ρεύματος για την παραγωγή του Αλουμινίου. Σήμερα η στάση αυτή έχει ήδη χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. αθέμιτος ανταγωνισμός και έχουν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί επιδότηση ενός ιδιωτικού ομίλου από όλους τους καταναλωτές, που συχνά αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και αυτό το κόστος ηλεκτροδότησης τους.

Την μη χρέωση του τέλους ακινήτων (χαράτσι) σε έναν οικισμό χιλίων και πλέον κατοικιών ιδιοκτησίας του ομίλου Μυτιληναίου, ενώ χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας απειλούνται με κατασχέσεις για τον ίδιο λόγο.

Την γενναία δημόσια επιδότηση (32 εκ. €), για την εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής ρεύματος (ΣΗΘ) προκειμένου υποτίθεται να απεξαρτήσει το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. από την ΔΕΗ. Στην συνέχεια μετατράπηκε από τον τότε υπουργό ανάπτυξης σε εμπορική ώστε o όμιλος Μυτιληναίου να πουλάει στη ΔΕΗ το ρεύμα σε πολλαπλάσια τιμή από αυτή που το αγοράζει. Και ενώ κανείς θα περίμενε να επιστραφούν τουλάχιστον τα χρήματα της επιδότησης ακόμη αυτά ψάχνουν το δρόμο της επιστροφής στα ταμεία του κράτους.

Τις οφειλές προς τη ΔΕΗ (πάνω από 100 εκ που σύμφωνα με δημοσιεύματα οφείλει παρά τη μειωμένη τιμή ο όμιλος) και τη ΔΕΠΑ (για 40 εκ.).

• Τον αγωγό φυσικού αερίου που όλοι πληρώσαμε ( 11,5 εκ. €) για την τελικά αποκλειστική και μόνο χρήση του Αλουμινίου παρόλο που η σχετική μελέτη ρητά περιλαμβάνει και την οικιστική χρήση του.

Το περίφημο ακροτελεύτιο άρθρο 117 του ν. 4001/2011 του τ. υπουργού οικονομικών Παπακωνσταντίνου, που κατά παρέκκλιση κάθε φυσικού και λογικού νόμου μετατρέπει το φυσικό αέριο σε ανανεώσιμη μορφή ενέργειας δίνοντας έτσι το δικαίωμα στην μονάδα συμπαραγωγής ΣΗΘ του Ομίλου, όχι μόνο να βάζει κατά προτεραιότητα στο σύστημα της ΔΕΗ την παραγόμενη ενέργεια αλλά και να πληρώνεται για αυτό σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας επιβαρύνοντας με 80 εκ. € επί 25 χρόνια τους καταναλωτές.

Και όλα αυτά από μια μονάδα που παράνομα έχει εγκατασταθεί σε ένα χώρο που απαλλοτριώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για άλλη χρήση και λειτουργεί χωρίς άδεια εδώ και τέσσερα χρόνια, χωρίς κανενός το αυτί να ιδρώνει.

2. Δηλώνουμε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια αύξησης κερδών συγκεκριμένων συμφερόντων σε βάρος πάλι των εργαζομένων αλλά και του Ελληνικού λαού.

3.Υπερασπιζόμαστε τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά κεκτημένα και απαιτούμε να σταματήσει η αφαίμαξη της ελληνικής κοινωνίας και του εθνικού μας πλούτου.

Οι καταθέτοντες περιφερειακοί σύμβουλοι
Σπανούδη Δέσποινα (ΣΥΡΙΖΑ)
Χρονάς Αναστάσιος (ΚΚΕ)
Στουπής Νίκος (ΣΥΡΙΖΑ)
Ντούρου Σοφία (ΚΚΕ)
Γκικόπουλος Γιώργος (ΚΚΕ)
Κουλουρίδης Κώστας (Ανεξάρτητος από ΠΑΣΟΚ)

Subutai Red

1 σχόλιο:

 1. Νεώτερα νεώτερα απ’ το ταξικό μέτωπο

  Η πρακτική τελικά απάντηση του σωματείου των εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας απέναντι στην καταγγελία της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης από πλευράς διοίκησης, ήταν η προσφυγή στα δικαστήρια:

  «Οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας να χαρακτηριστεί παράνομη η μονομερής καταγγελία της Συλλογικής τους Σύμβασης, από την πλευρά της εταιρίας, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Η νέα σύμβαση προβλέπει μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα ύψους 12,5 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αναμένεται σε δύο ημέρες. Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν και ασφαλιστικά μέτρα, η εκδίκαση των οποίων θα γίνει το Σεπτέμβριο.»
  (http://www.siriosfm.gr/?p=37037)

  Το αποτέλεσμα της πρώτης δικαστικής μάχης ήταν η έκδοση προσωρινής διαταγής από το μονομελές πρωτοδικείο Λιβαδειάς:

  «Το μονομελές πρωτοδικείο Λιβαδειάς καλεί τη διοίκηση του Αλουμινίου να σεβαστεί την συλλογική σύμβαση εργασίας που ίσχυε και να μη μειώσει μισθούς και επιδόματα μέχρις ότου επιδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι.»
  (http://lamiastar.gr/index.php/topikes-eidiseis/nomoi/voiwtia/13164-2012-07-27-11-35-15.html)

  Επόμενος σταθμός λοιπόν στο σήριαλ τα ασφαλιστικά μέτρα του Σεπτέμβρη με τελική κατάληξη την 31η Δεκέμβρη οπότε και λήγει, έτσι κι αλλιώς, η επιχειρησιακή σύμβαση.

  Απλώς εδώ να προσθέσω για να συμπληρωθεί το παζλ, την από 13/02/2012 ερωτική εξομολόγηση Μυτιληναίου στο Bloomberg υπέρ της δραχμής και της ευέλικτης αγοράς εργασίας:

  http://www.mytilineos.gr/uploads/nea/2012/13.02.2012_MYTILINEOS_ANNOUNCEMENT.pdf

  Λίγες μέρες αργότερα (28/02/2012) εκδίδεται και η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6: Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012
  (http://www.brain-tax.com/info-news/misc/1150-paraksh-ypoyrgikoy-symboylioy-6-2012-rythmish-thematwn-paragrafoy-6-arthroy-1-nomoy-4046-2012 )
  πάνω στην οποία πατά ο Μυτιληναίος για εξαΰλωση της σύμβασης μια ώρα αρχύτερα.

  Ψιτ και που είσαι Αντώνη, φρόντισε να μην «κάψεις» και αυτή την απεργία (!!!) και θυμώσουν οι ρεαλιστές φίλοι μας… Άκου φίλε μου, την παρουσία στην εκδίκαση υπόθεσης στα δικαστήρια, αυτοί οι λοβοτομημένοι τη βλέπουν απεργία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή