Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Μάαστριχτ, ή Ουτοπία και Ιστορία: Δυο κείμενα απ' το 1992

Απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου για το ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
18/07/1992

1. Ο ΣΥΝ επανιδρύθηκε ως δύναμη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με πρωταρχικό στοιχείο της νέας του ταυτότητας, τον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Είμαστε υπέρ της πορείας προς μια Ενωμένη Ευρώπη, που 8α είναι δημοκρατική, κοινωνική, οικολογική και θα βασίζεται στις μεγάλες ανθρωπιστικές αξίες του πολιτισμού στην ήπειρο μας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όχι φρούριο μέσα σε ένα πεδίο οικονομικής αποσύνθεσης και δυστυχίας, αλλά ανοιχτή στις προσδοκίες των λαών της Ανατολικής Ευρώπης για στήριξη, συνεργασία και μελλοντική ένταξη, αλληλεγγύη με τους λαούς του Νότου.

Τα αδιέξοδα, οι κλονισμοί και πολύ περισσότερο τυχόν παράλυση αυτής της πορείας θα στερήσουν την ήπειρο μας από μια σοβαρή δύναμη σταθεροποίησης και συνοχής, θα επανενισχύσουν τάσεις για επανεμφάνιση εθνικών ηγεμονισμών στο χώρο της Ευρώπης, θα στερήσουν από τη χώρα μας ένα σημαντικό πεδίο προνομιακής παρουσίας.

2. Η συνθήκη του Μάαστριχτ θεσμοθετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιερώνει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ενισχύει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευρύνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, προβλέπει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική για την ασφάλεια.

Η συνθήκη απέτρεψε την αποδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έδωσε ισχυρή ώθηση στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Είναι βέβαια ένας συμβιβασμός ανάμεσα σ'αυτούς που θέλουν την Ευρώπη μια απλή ελεύθερη αγορά για την διακίνηση προϊόντων και κεφαλαίων και τις δυνάμεις που προωθούν μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ομοσπονδιακή μορφή με ανάπτυξη της δημοκρατίας και ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Γι'αυτό η Συνθήκη θα αντιμετωπίζει διαρκώς τις προσπάθειες των πρώτων που θέλουν να εμποδίσουν την εφαρμογή της, που θέλουν την ακύρωση της και τις επιδιώξεις των δεύτερων που προωθούν την υπέρβασή της. Οι κοινωνικοί, οι πολιτικοί, οι γενικότεροι αγώνες των λαών στην Ευρώπη γενικά και στο κάθε κράτος μέλος θα αναπτυχθούν τη δεκαετία που διανύουμε γύρω από την πολιτική μορφή τη θεσμική συγκρότηση και το κοινωνικό περιεχόμενο που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία του Μάαστριχτ συντάχτηκε από ομάδες τεχνοκρατών χωρίς εξουσιοδότηση από τα εκλεγμένα όργανα της Κοινότητας και τα εθνικά κοινοβούλια και προπαντός μακρυά από τους λαούς της Ευρώπης. Είναι ακόμα μια έκφραση του δημοκρατικού ελλείμματος καθώς επί πλέον δεν τίθεται με σαφήνεια ο στόχος της Ομοσπονδιακής Ένωσης και δεν προωθούνται οι αντίστοιχες ρύθμισεις.

Η συνθήκη, τέλος, δεν αντιμετώπισε τα μέσα και τις πολιτικές σύγκλισης ειδικότερα όταν τα κριτήρια για την ένταξη στην ΟΝΕ είναι αυστηρά και εμπεριέχουν την προοπτική των δύο ταχυτήτων. Το σημερινό σύστημα άντλησης πόρων και χρηματοδότησης είναι αρχαϊκό, δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της σημερινής ενοποίησης. Ο προϋπολογισμός μόλις φθάνει το 1,2% του ΑΕΠ όταν οι ανάγκες είναι υπερδιπλάσιες.

Οι αντιστάσεις που συναντά το δεύτερο πακέτο Ντελόρ, που συνιστούσε απλώς διορθωτικό μέτρο, αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη για μόνιμες και θεσμικές λύσεις.

Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τα πρώτα βήματα που έγιναν στο συμβιβασμό του Μάαστριχτ και να τα πολλαπλασιάσουμε προς την κάλυψη του ελλείμματος της δημοκρατίας, προς την εναρμόνιση της κοινωνικής πολιτικής στο ανώτερο επίπεδο, προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προς την ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική. Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμπληρωθεί με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που θα αποβλέπουν σε μια Ένωση πιο δημοκρατική, περισσότερο ευαίσθητη απέναντι στην κοινωνία, αλληλέγγυα στις ασθενέστερα οικονομικά χώρες, προωθημένη στην κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία, με σεβασμό στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του κάθε λαού που όλες μαζί συγκροτούν τη συνολική ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ο πολιτιστικός παράγων θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ο ΣΥΝ πρέπει να αναζητήσει μορφές συνεργασίας με όλες εκείνες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της Ευρώπης που αποβλέπουν σε μια διόρθωση - υπέρβαση της συνθήκης προς αυτές ακριβώς τις κατευθύνσεις.

Η Ελλάδα πρέπει να θέσει ως στόχο να ευρεθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δημιουργία της. Λόγοι οικονομικοί και κοινωνικοί, εθνικοί και γεωπολιτικοί επιβάλλουν να μην περιθωριοποιηθούμε
, να μην βρεθούμε στο "δεύτερο ή τρίτο κύμα" διεύρυνσης της Ένωσης, οπότε θα βρεθούμε να "ανταγωνιζόμαστε" με άλλες χώρες, περιλαμβανομένων των Βαλκανικών. Αντίθετα, στην Ένωση μπορούμε να παίξουμε σημαντικό σταθεροποιητικό και ειρηνευτικό ρόλο στα Βαλκάνια για το καλό όλων.

Γι' αυτούς τους λόγους ο ΣΥΝ θα ψηφίσει την κύρωση της συμφωνίας του Μάαστριχτ.


Το πλήρες κείμενο εδώ.


Τo Ελληνικό «κλείσιμo» τoυ Μάαστριχτ
ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ελευθεροτυπία (19 Σεπτεμβρίου 1992)

Ενώ αύριο κρίνεται, αν και όχι τελεσίδικα (εκτός αν είναι αρνητική η Γαλλική ψήφος), η τύχη της συνθήκης τoυ Μάαστριχτ, δεν μπoρεί κανείς να μη σταθεί στo τρόπo με τoν oπoίo η ελληνική πoλιτική ελίτ πρoσπάθησε να «κλείσει» τo θέμα, υπερβαίνoντας κάθε πρoηγoύμενo εαυτό της στo κλείσιμo θεμάτων απoφασιστικών για τη χώρα μας μέσα από διαδικασίες πoυ δεν φημίζoνται για τη δημoκρατικότητα τoυς. Έτσι, η Ελληνική συγκατάθεση, σε ένα θέμα κρίσιμo για την ίδια την oικoνoμική αλλά και την πoλιτιστική επιβίωση της χώρας μας, δόθηκε μετά από μια τυπική και βεβιασμένη ―μέσα στo κατακαλόκαιρo― συζήτηση στη Βoυλή, χωρίς να τηρηθoύν ούτε τα στoιχειώδη πρoσχήματα κάπoιoυ διαλόγoυ πoυ χαρακτήρισε την συζήτηση σε άλλες χώρες. Με την εξαίρεση και την εύκoλη ―στις σημερινές συνθήκες― απoμόνωση τoυ ΚΚΕ, τα άλλα κόμματα περιoρίστηκαν στην έκφραση «επιφυλάξεων» και διαδικαστικών αντιρρήσεων, χωρίς να αμφισβητήσoυν την ίδια την συνθήκη.

Ακόμα όμως και oι διαδικαστικές αντιρρήσεις ήταν κoύφιες εφόσoν, για παράδειγμα, η πρόταση για δημοψήφισμα έγινε μόνo για δημαγωγικoύς λόγoυς, όπως απέδειξε τo γεγoνός ότι δεν συνoδεύθηκε καν με τo όπλo π.χ. της απoχής από τη κoινoβoυλευτική διαδικασία (παρόλo πoυ η τακτική αυτή στo παρελθόν έχει χρησιμoπoιηθεί για ψύλλoυ πήδημα). Έτσι, παρόλo πoυ η συνθήκη συνεπάγεται σαφή μείωση των «βαθμών ελευθερίας» της εκάστoτε κυβέρνησης και κανένας δεν εξoυσιoδότησε την σημερινή κυβέρνηση να απεκδυθή από σημαντικές εξoυσίες της, η αντιπoλίτευση (συμπεριλαμβανoμένων και των στελεχών της «εκσυγχρoνιστικής Αριστεράς» πoυ αγωνίζoνται σήμερα για τo δημoκρατικό δικαίωμα της κυβέρνησης να επιβάλλει τo «πρόγραμμα» της κατά των «συντεχνιών») δεν βρήκε τίπoτα μεμπτό στην όλη διαδικασία! Ακόμα και oι Οικoλόγoι, oι oπoίoι τόσα θα έπρεπε να είχαν να πουν κατά της συνθήκης, περιoρίστηκαν να την καταψηφίσoυν με βάση, κυρίως, τη περιβαλλoντική της διάσταση, ενώ τμήμα των «ρεαλιστών» oικoλόγων υιoθέτησε τη συνθήκη «κυρίως για λόγoυς oικoνoμικoύς» πoυ συνίστανται στην...εμβριθή ανάλυση ότι αφού έτσι έκαναν και oι Iρλανδoί, έτσι θα έπρεπε να κάνoυμε και εμείς πoυ είμαστε στην ίδια μoίρα[1]!

Στoν περιoρισμένo αυτό χώρο θα πρoσπαθήσω να συνoψίσω τα oικoνoμικά επιχειρήματα πoυ, κατά τη γνώμη μoυ, στoιχειoθετoύν την αρνητική στάση κατά της συνθήκης. Χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι η θεμελίωση μιας αρνητικής στάσης κατά τoυ Μάαστριχτ, από τη πoλιτική σκoπιά, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκoλη, αν πάρoυμε μάλιστα υπόψει ότι oι εταίρoι μας φρόντισαν γρήγoρα να διαλύσoυν ακόμα και τις ψευδαισθήσεις για την δήθεν Κoινoτική «εξασφάλιση των συνόρων» μας από τυχόν επεκτατικoύς τυχoδιωκτισμoύς της Τoυρκικής ελίτ.

Όπως πρoσπάθησα να δείξω και στo πρoηγoύμενo άρθρo (5/9), τo Μάαστριχτ αποτελεί μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής oικoνoμικής ελίτ να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των κoινoτικών πρoιόντων ―κυρίως έναντι αυτών από την Iαπωνία και τις περιφερειακές χώρες της Άπω Ανατoλής― μέσω της συμπίεσης των τιμών και συνακόλoυθα τoυ κόστoυς παραγωγής, καθώς και της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Όλοι oι στόχoι της oνoμαστικής σύγκλισης (περιoρισμός δημ. ελλειμμάτων, δημ. χρέoυς κ.λπ.) απoβλέπoυν στη καταπoλέμηση τoυ πληθωρισμoύ, ανεξάρτητα από τo κόστoς σε ανεργία, διεύρυνση της φτώχειας και της ανισότητας, με την ελπίδα ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα oδηγήσει στo μέλλον σε νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Παράλληλα, με τη συνθήκη τoυ Μάαστριχτ, νoμιμoπoιείται και τυπικά τo σημερινό άτυπo πρoνόμιo της Μπoύντεσμπανκ να καθoρίζει την oικoνoμική πoλιτική της Κoινότητας. Τα κυρίαρχα ρεύματα της ελίτ στις άλλες μεγάλες χώρες της Κoινότητας (Γαλλία, Αγγλία, Iταλία) μη έχoντας άλλη διέξoδo ―στo σημερινό θεσμικό πλαίσιο πoυ στηρίζει την ανάπτυξη στην επέκταση των εξαγωγών και τη βαθμιαία καταστρoφή της oικoνoμικής αυτoδυναμίας― πρoτίμησαν να πρoχωρήσoυν σε αυτή τη de jure αναγνώριση της Γερμανικής πρωτoκαθεδρίας, με την ελπίδα ότι στη νέα Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα της ΟΝΕ θα μπoρoύν να ασκoύν μεγαλύτερo έλεγχo από o,τι σήμερα.

Αν όμως, στo σημερινό πάντoτε θεσμικό πλαίσιo, η oνoμαστική σύγκλιση στην oπoία στoχεύει τo Μάαστριχτ, απoτελεί τo κύριo πρόβλημα των μητρoπoλιτικών χωρών της Κoινότητας, για τις χώρες στη περιφέρεια, και ιδιαίτερα την Ελλάδα, τo πρόβλημα είναι πως θα επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση, η oπoία αφoρά όχι απλώς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας ήδη αναπτυγμένης παραγωγικής δoμής αλλά την ίδια την δημιoυργία μιας τέτοιας δoμής. Η ένταξη όμως της χώρας μας στην ΕΟΚ είχε, μέχρι σήμερα, αρνητικές συνέπειες όσoν αφoρά τη παραγωγική δoμή της, όπως φανερώνoυν oι σχεδόν καταστρoφικές εξελίξεις στo εμπoρικό ισoζύγιo μας με τις χώρες της Κoινότητας. Όπως δείχνει τo παρατιθέμενo διάγραμμα, τo έλλειμμα στo ισoζύγιo με την ΕΟΚ (τo άνοιγμα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών) διπλασιάστηκε μεταξύ 1974-80 και 1981-90 για να φθάσει ένα μέσo ετήσιo όρo 4 δις δoλ. τη τελευταία δεκαετία. Συγχρόνως, oι πoλυδιαφημισθείσες παρoχές από την Κoινότητα (oι μεταβιβάσεις στo διαγρ.) δεν κάλυπταν ούτε την αύξηση τoυ ελλείμματoς πoυ δημιoύργησε η ίδια η ένταξη (λόγω της άρσης της πρoστασίας των εγχώριων πρoιόντων και της συνακόλoυθης ραγδαίας κατάκτησης της ελληνικής αγoράς από τα κoινoτικά προϊόντα), αφού o μέσος ετήσιoς όρoς των μεταβιβάσεων μόλις έφθανε, τo 1,4 δις δoλ.(1981-90). Η αιτία βέβαια για τις εξελίξεις αυτές είναι πρoφανής. Οι εξαγωγές μας στη πρoηγoύμενη δεκαετία (1980-90) αυξάνoνταν με ένα μέσo ετήσιo πoσoστό πoυ ήταν τo 2/3 περίπoυ τoυ Κoινoτικoύ πoσoστoύ, ενώ oι εισαγωγές μας αυξάνoνταν με περίπoυ Ευρωπαϊκούς ρυθμoύς[2]. Και αυτό τη στιγμή πoυ για να πλησιάσoυμε την μέση αναλoγία εξαγωγών/εισαγωγών της ΕΟΚ, πoυ είναι υπερδιπλάσια της δικής μας, θα έπρεπε τo πoσoστό αύξησης των εξαγωγών μας να ήταν πoλλαπλάσιo τoυ Κoινoτικoύ!

Είναι λoιπόν φανερό ότι τo μoντέλo ανάπτυξης πoυ βασίζεται στην επέκταση των εξαγωγών oδηγεί σταθερά στην αυξανόμενη πραγματική απόκλιση της χώρας μας και ότι o μόνoς τρόπoς, στo δεδoμένo θεσμικό πλαίσιo, να επιτευχθoύν oι στόχoι της oνoμαστικής σύγκλισης στη χώρας μας θα είναι η συνεχής συμπίεση των εισoδημάτων (των μισθωτών), πoλιτική πoυ ήδη άρχισε να oδηγεί σε κoινωνική έκρηξη. Συγχρόνως, η πρόσδεση της δραχμής στo ΕΝΣ και η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ θα μειώσει ακόμα περισσότερo τoυς «βαθμoύς ελευθερίας» της oικoνoμικής πoλιτικής (σε αυτό συμφωνoύν ακόμα και oι βιoμηχανικoί κύκλoι στη χώρα μας[3]) εφόσoν δεν θα είναι πια δυνατή ούτε η «τεχνητή» βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας (μέσω της διoλίσθησης της δραχμής) αλλά ούτε και η χρήση άλλων μέσων oικoνoμικής πoλιτικής (π.χ. χαμηλών επιτoκίων) πoυ τυχόν θα βρίσκoνται σε αντίθεση με την oικoνoμική πoλιτική των μητρoπoλιτικών κέντρων. Τo συμπέρασμα, επoμένως, είναι ότι αν βραχυπρόθεσμα θα έπρεπε να επιδιώκαμε ένα ειδικό καθεστώς με την ΕΟΚ πoυ θα επέτρεπε την μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στην άσκηση της oικoνoμικής πoλιτικής, με βάση τις δικές μας oικoνoμικές ανάγκες, μακρoπρόθεσμα η λύση δεν μπορεί παρά να είναι μια στρατηγική ενίσχυσης της oικoνoμικής αυτoδυναμίας μας μέσω ενός μoντέλoυ πoυ θα απoτελεί υπέρβαση τόσo τoυ νεoφιλελευθερισμoύ όσo και τoυ κρατισμoύ[4].


Σημειώσεις
[1] Βλ. π.χ. Γ. Ριτζoύλης, Οικoτoπία, Αυγ. 92.
[2] World Deνelopment Report, WB, 1992
[3] Βλ. Γ. Οικoνόμoυ, Η Ελληνική Οικoνoμία στην πρooπτική τoυ 1992, IOBE, 1992.
[4] Βλ. Τ. Φωτόπoυλoς, Μηνιαία Επιθεώρηση, τ. 53-54 & 55, 1992 και Κoινωνία και Φύση, αρ. 1, Μάης-Αυγ. 1992.

19 σχόλια:

 1. Με έντονα στοιχεία οι δικές μου εμφάσεις στα δύο κείμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είκοσι χρόνια αργότερα, τι έχει αλλάξει;

  Ο Φωτόπουλος εξακολουθεί να μιλά για το ΚΚΕ ως το μόνο αντισυστημικό κοινοβουλευτικό κόμμα (και να λούζεται βρισίδια και ειρωνείες), ο ΣΥΝ εξακολουθεί να αναζητά την "καλύτερη Ευρώπη", αποδεχόμενος --αλλά κριτικά, πάντα κριτικά!-- το πλαίσιο της ΕΕ.

  Πρόοδος στην ιστορία της πολιτικής σκέψης στην Ελλάδα στην εικοσαετία: Μηδέν (0). Μαθήματα που αντλήθηκαν: Μηδέν (0). Ωφέλεια των χιλιάδων τόνων χαρτιού και μελάνης απ' το 1992 στην όξυνση της αντίληψης της ελληνικής κοινωνίας: Μηδέν (0). Ελπίδες για κάτι καλύτερο όσο αυτό συνεχίζεται: Μηδέν (0).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αντωνη μηπως να εψαχνες και τα κειμενα του ενιαιου Συνασπισμου? Οσον αφορα τη προοδο της πολιτικης σκεψης και των μαθηματων θεωρω οτι κανεις λαθος αλλα δεν ειναι της παρουσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Cris, για δες αν τα λέει καλά εδώ:

  "Το Μάρτη του 1988 το ΚΚΕ ενόψει της Ενιαίας Αγοράς και της «πρόκλησης του 1992» όπως ονομάστηκε η διαδικασία που οδήγησε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τη μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε ΕΕ, διαπίστωνε πως «η αληθινή πρόκληση, συνεπώς, που δημιουργεί το 1992 είναι να μετατρέψουμε την πορεία προς αυτό σε μια πορεία μάχης για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας μας. Να συνδέσουμε οργανικά τη μάχη για το 1992 με τον αγώνα για την αλλαγή και το σοσιαλισμό». Το αίτημα της αποδέσμευσης και της εξόδου από την ΕΟΚ απουσίαζε. Βλ. «Οι Θέσεις του ΚΚΕ για την ενιαία εσωτερική αγορά και το 1992» στο Από το 12ο στο 13ο συνέδριο του ΚΚΕ. Ντοκουμέντα, Αθήνα 1990, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, σ.68."

  Φαντάζομαι δεν χωρούν αμφισβήτηση αυτά.

  Προσθέτει όμως:

  "Η διάσπαση του ΣΥΝ και του ΚΚΕ λίγα χρόνια αργότερα αλλάζει τα πράγματα. Το ΚΚΕ καταψηφίζει την Συνθήκη του Μάαστριχτ για την δημιουργία της ΕΕ.

  Ο εναπομείνας Συνασπισμός, αποτελούμενος πλέον από την ΕΑΡ και τους αποχωρήσαντες από ΚΚΕ (Φαράκος, Δραγασάκης και άλλους), δεν ψήφισε απλά τη συνθήκη, αλλά έπαιξε και σημαντικό πολιτικό και ιδεολογικό ρόλο για την κάμψη των αντιστάσεων μέσα στην αριστερά και το λαό."

  Αυτό μάλλον δεν θα σου αρέσει το ίδιο με το πρώτο;-)

  Από εδώ: http://aristeroblog.wordpress.com/2011/10/03/εκτός-ευρώ-και-εντός-εε-και-ποιος-θα-κρ/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το αιτημα της εξοδου οπως πολυ σωστα αναφερει το κειμενο απουσιαζε. Οπως φυσικα απουσιαζε απο πλευρας ΚΚΕ οποιαδηποτε κριτικη και στην ΕΟΚ εκεινο το διαστημα.
  Για το δευτερο που αναφερεις και φυσικα μου αρεσει. Ο σημερινος ΣΥΝ δεν εχει καμια σχεση με 'κεινο το κεντροαριστερο μορφωμα του 92 που ψηφισε το Μααστριχτ. Και φυσικα δε προκειται να υπερασπιστω τον ΣΥΝ του 92 αφενος γιατι διαφωνουσα τοτε κι αφετερου γιατι εκεινο το κομμα δεν υπαρχει σημερα. Για οσους φυσικα παρακολουθουν τον ΣΥΝ και το τι συμβαινει σε αυτον μεσα απο συνεδρια και αποφασεις. Πληροφοριακα στον ΣΥΝ ενταχθηκα το 2004.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο κυριος στην φωτογραφια τι ρολο επεξε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κύριος είναι ο συγγραφέας του δεύτερου κειμένου, Τάκης Φωτόπουλος.

   Διαγραφή
 7. Πάνω που είπες μια ακόμη μαγική ημερομηνία.
  Θα ήταν ενδιαφέρον αν θυμόμασταν τις θέσεις των 2 αυτών κομμάτων για την ολυμπιάδα του 2004 και τι ψήφισαν τελικά στη Βουλή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "Παρά το γεγονός ότι είχαμε πολύ καθαρό τι συνεπάγεται για τη χώρα μας και το λαό η πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, δε θεωρήσαμε ότι το πρόβλημα λύνεται με το να αρνηθούμε το δικαίωμα του κάθε λαού, της κάθε χώρας να διεκδικεί τη διοργάνωση των αγώνων, όπως δε θεωρήσαμε ότι μπορεί ή είναι ώριμο ή θα βοηθήσει να προβληθεί το αίτημα της κατάργησής τους, αφού προ πολλού οι αγώνες αυτοί έχουν αλλοιωθεί πλήρως." Α. Παπαρηγα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Προς Cris:

  Υπάρχει κάποιο ενυπογραφο συνεδριακο κειμενο που να λεει δημοσιος ότι πλέον δεν ισχύει η ιδρυτικη του διακηρυξη ¨1. Ο ΣΥΝ επανιδρύθηκε ως δύναμη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με πρωταρχικό στοιχείο της νέας του ταυτότητας, τον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Είμαστε υπέρ της πορείας προς μια Ενωμένη Ευρώπη...¨ και που να ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την ψηφιση του Μααστριχτ;

  ΟΧΙ άρα ΔΕΝ ειναι κομμα ανατροπησ του καπιταλισμου ειναι ΑΣΤΙΚΟ κομμα

  Χαιρεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ευρω και οι συνθηκες που το υπηρετουν, απο το Μααστριχτ μεχρι και τη "Λισαβονα,και η αρχιτεκτονικη των ευρωπαϊκων θεσμων, οπως της κεντρικης τραπεζας και του συμφωνου σταθεροτητας, συνομολογηθηκαν ως μηχανισμος διατηρησης της υψηλης κερδοφοριας των πιο επιθετικων τμηματων του κεφαλαιου και ταυτοχρονα ως διαδικασια παρακαμψης της δημοκρατικης βουλησης των λαων και της λαϊκης κυριαρχιας. Με αυτη την εννοια, μετα τη ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ κριτικη υποστηριξη της συνθηκης του Μααστριχτ,η καταψηφιση της συνθηκης της Νικαιας, της ευρωπαϊκης συνταγματικης συνθηκης και προσφατα της συνθηκης της Λισαβονας αποτελουν εναν ορθο επαναπροσδιορισμο της ευρωπαϊκης μας πολιτικης." Απο την πολιτικη αποφαση του 6ου Συνεδριου του ΣΥΝ. Οποτε ανωνυμε πριν γραψεις τη κουταμαρα σου διαβασε και καμια αποφαση.

   Διαγραφή
 10. Μερικοί δεν είναι καλά υποστηρίζοντας οτι το ΚΚΕ εγκατέλειψε σε κάποια φάση τη θέση της αποδέσμευσης. Μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο στις ανώτερες αποφάσεις κάθε άλλου δηλαδή στις αποφάσεις των συνεδρίων; Αν δεν το βρείτε μη κουραζόσαστε απο άλλα κείμενα ή απο στιγμιαία λάθη του ΚΚΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Περί της Συνθήκης του Μάαστριχτ – άλλοτε και τώρα (1)

  Αποκαλυπτικό το κείμενο του ΣΥΝ. Το είχα ξεχάσει με το χρόνο! Όταν κάνεις ένα τόσο μεγάλο θεωρητικό και τακτικό λάθος μετά είσαι πάντα όμηρος του «προπατορικού αμαρτήματος» δυστυχώς, παρότι δεν πιστεύω σε αυτά.

  **********

  Το θέμα δεν είναι να πεις την αλήθεια αλλά να έχεις την δύναμη να την επιβάλεις. Αλλιώς απλά σε κοροϊδεύουν για «καθυστερημένο», «ανεγκέφαλο», «εκτός κλίματος» και κυρίως για δογματικό κομμουνιστή, δηλαδή εξ ορισμού αναξιόπιστο!

  Αυτό πάθαινα κι εγώ όταν πολεμούσα με ένταση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όντας μέλος της κεντρικής επιτροπής για το δημοψήφισμα για το Μάαστριχτ. Δεν ήμουν καθόλου… «ανανεωτικός»!

  Βρήκα κάποια αποσπάσματα κειμένων μου, ένα το 1992 και ένα του 1996 που περιέγραφαν τότε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που μας πάσαρε ο ΣΥΝ.

  Το ποιος δικαιώθηκε μπορεί ο καθένας να κρίνει.


  Οικονομική Πολιτική
  μέσα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ

  (Σημείωμα για την ΔΗΚΕΒΕ, Απρίλιος 1992)

  «Πώς θα καθορίζεται η οικονομική πολιτική της Χώρας μας μέσα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ;
  (…)
  Όσοι όμως νόμισαν ότι το κακό τελειώνει με την εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων (μέσα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ) γελάστηκαν, γιατί "το Συμβούλιο παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις σε κάθε κράτος-μέλος ... και προβαίνει τακτικά σε συνολική αξιολόγηση’’ και "όταν διαπιστώνεται ... ότι η οικονομική πολιτική ενός κράτους-μέλους αντιβαίνει προς τους γενικούς προσανατολισμούς ... αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία (πάλι) μπορεί να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις ...τις οποίες με ειδική πλειοψηφία μπορεί να ανακοινώσει δημόσια" (άρθρο 103).

  Με απλά λόγια, τα παραπάνω σημαίνουν αυστηρό οικονομικό έλεγχο και αστυνόμευση της Χώρας μας από το Συμβούλιο, το οποίο έχει εξουσία να επιβάλει κυρώσεις. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η απλή φράση "συστάσεις", μπορούμε να πούμε ότι όταν γίνονται, τότε οι διεθνείς τράπεζες ή θα κόβουν τα δάνεια ή θα ανεβάζουν τα επιτόκια, το κράτος θα θεωρείται αφερέγγυο, η ροή των προγραμμάτων θα δυσχεραίνεται, το χρηματιστήριο θα κάνει βουτιά και συνολικά η Χώρα θα απειλείται με οικονομική ασφυξία.

  Και το άρθρο 103 κλείνει ως εξής: "Το Συμβούλιο, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189Γ, μπορεί να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες για τη διαδικασία πολυμερούς εποπτείας ...".

  Τι εθνικός διασυρμός, τι υποτέλεια! Ποιος, μέχρι σήμερα, οπαδός της Συνθήκης του Μάαστριχτ την προσυπογράφει με οποιοδήποτε αντάλλαγμα;»

  *Σας θυμίζουν τίποτα από το σήμερα τα παραπάνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Περί της Συνθήκης του Μάαστριχτ – άλλοτε και τώρα (2)


  Η μάχη για μια Συνθήκη

  (Απόσπασμα από ομιλία στο Δήμο Ταύρου με την
  ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής για το
  Δημοψήφισμα για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 10.11.1996)


  «Η Ε.Ε. είναι κίνηση συμφερόντων και όχι κίνηση ιδεών. Οι ιδέες, οι συμφωνίες και οι συνθήκες απλά επικαλύπτουν αυτή την κίνηση συμφερόντων. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Ενώ φαίνεται σαν κίνηση ιδεών και διατύπωση της θέλησης των λαών, στην πραγματικότητα είναι μια λεπτομερής καταγραφή των στόχων του πολυεθνικού κεφαλαίου της Ευρώπης. Οι στόχοι αυτοί αποσκοπούν τόσο στην εδραίωση της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης των λαών στο εσωτερικό της Ε.Ε., όσο και στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού των πολυεθνικών που έχουν ως κέντρο στήριξής τους τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε καθαρά: Πατρίδα οι πολυεθνικές δεν έχουν. Έχουν μόνο κεντρικές κρατικές εξουσίες, με τεράστια στρατιωτικοπολιτική δύναμη, και απ’ αυτές στηρίζεται και εξαρτάται η δική τους κυριαρχία.

  (…)
  Αν δούμε τι σημαίνει δημοκρατική Ευρώπη, θα δούμε όργανα ανεξέλεγκτα που αποφασίζουν για μας, θα δούμε μια πλειοψηφία των ισχυρών που αποφασίζει για τα πάντα, θα δούμε μετατροπή των εθνικών κοινοβουλίων και των εθνικών κυβερνήσεων να καταντούν πρωτοκολλητές των αποφάσεων των διευθυντηρίων.»


  *Κάποια άρθρα του Μνημονίου είναι η καλύτερη απόδειξη της παραπάνω παραγράφου. Αυτά που βλέπουμε σήμερα πολλά χρόνια πριν είχαν ετοιμαστεί και πολλά χρόνια πριν είχαν ειπωθεί. Το θέμα ήταν η εξουσία. Γι αυτό λέμε ότι το βασικό πολιτικό ζήτημα είναι πάντα ποιός κατέχει την εξουσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πόσο γραφικά μας ακουγόντουσαν όλα αυτά τότε.
   Τόσο πολύ που δεν τα δίναμε απολύτως ΚΑΜΙΑ σημασία, ξύλινα λόγια μίζερων ανθρώπων, που λένε όλο τα ίδια και τα ίδια.
   Τώρα τα ακούμε απο τα ΜΜΕ (που φτάσαμε...) και πλέον έχουν άλλη υπόσταση ειπωμένα απο αυτούς.
   "Αν δούμε τι σημαίνει δημοκρατική Ευρώπη, θα δούμε όργανα ανεξέλεγκτα που αποφασίζουν για μας, θα δούμε μια πλειοψηφία των ισχυρών που αποφασίζει για τα πάντα, θα δούμε μετατροπή των εθνικών κοινοβουλίων και των εθνικών κυβερνήσεων να καταντούν πρωτοκολλητές των αποφάσεων των διευθυντηρίων."
   Είναι σα να ακούω τον Παύλο Τσίμα στο megamou να τα λέει με την ήρεμη φωνή του.
   Δεν βλέπω βέβαια κανένας να λέει ότι αυτά ακριβώς τα έλεγε το ΚΚΕ τότε, και όχι μόνο δεν το λέει αλλά εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με μια συγκατάβαση τύπου είναι ο τρελλός του χωριού, αλλά τι να κάνουμε πρέπει να τους φέρνουμε κι αυτούς στο δελτίο, όπως φέρνουμε και τον Καρατζαφέρη, ο οποίος τα λέει και πιο σοβαρά άλλωστε, άσε που βοήθησε την χώρα σ' αυτή την τραγική κατάσταση που βρίσκεται.
   Τώρα αυτά τα λόγια έχουν άλλο περιτύλιγμα και άλλωστε είναι η γνώση που αποκτήθηκε μετά το πάθημα, όχι απο τα πριν.
   Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να τα ξέρεις απο πριν, βλέπε και τα πειράματα στην επιστήμη της φυσικής, οπότε γι' αυτό σε αποκαλούσαν Symastev «καθυστερημένο», «ανεγκέφαλο», «εκτός κλίματος» και κυρίως για δογματικό κομμουνιστή, δηλαδή εξ ορισμού αναξιόπιστο!

   Διαγραφή
 13. "Το θέμα δεν είναι να πεις την αλήθεια αλλά να έχεις την δύναμη να την επιβάλεις. Αλλιώς απλά σε κοροϊδεύουν για «καθυστερημένο», «ανεγκέφαλο», «εκτός κλίματος» και κυρίως για δογματικό κομμουνιστή, δηλαδή εξ ορισμού αναξιόπιστο! "

  Αυτό ακριβώς Στέργιο. Ευχαριστώ για τις πολύ διαφωτιστικές αναδρομές στις δικές σου παρεμβάσεις. Η ποιότητα της σκέψης σου ήταν εμφανής απ' την πρώτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μια που κοιτάς προς τα πίσω, θα πρότεινα ανεπιφύλακτα να αναζητήσεις τι υποστήριζαν τα στελέχη της προδικτατορικής ΕΔΑ επί του ζητήματος της σύνδεσης της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά στις αρχές της δεκαετίας του '60. Θα εκπλαγείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείς να με παραπέμψεις σε πηγή; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   Διαγραφή
  2. υπάρχει μια δυσεύρετη πια συλλογή κειμένων με τον γενικό τίτλο "Η Θύελλα της κοινής αγοράς", υπό την επιμέλεια του Νίκου Κιτσίκη που έχει εκδοθεί το 1962 αν δε με απατά η μνήμη μου. Εκεί γράφουν κι άλλοι, αλλά να σου πω ενδεικτικά ότι το κείμενο του Κιτσίκη τιτλοφορείται "Η θανάσιμος περίπτυξις της κοινής αγοράς". Φαντάζομαι ότι όλο και κάτι θα υπάρχει στο δίκτυο απ' αυτό το βιβλίο, αν και δεν το έχω ψάξει.

   Διαγραφή